Др Јован Трифуновић, доцент

Контакт


Канцеларија бр. 41а
Лабораторија за испитивање нисконапонских електричних инсталација и громобранских заштитних инсталација и Лабораторија за термичке процесе у електроенергетици (Лабораторија 89)
jovan.trifunovic@etf.bg.ac.rs 
тел. 011-3218-374
Пријем студената после часова или по договору.

Кратка биографија

Јован Трифуновић је рођен 15.02.1979. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Смедереву. Електротехнички факултет у Београду (Енергетски одсек) уписао је 1997. године. Дипломирао је 2003. године на смеру Електроенергетски системи, са просечном оценом 8,68 (од стране Електротехничког факултета школске 2002/03. године награђен је као студент који је дипломирао са највећом просечном оценом на Енергетском одсеку). Постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, смер Алтернативни извори енергије, уписао је 2003. године, положио све испите са просечном оценом 10, и 2009. године одбранио магистарску тезу под насловом „Технички, економски и еколошки фактори који утичу на дефинисање оптималне стратегије за масовно увођење компактних флуоресцентних извора светлости у Србији“. Рад на докторској дисертацији на Електротехничком факултету у Београду започео је 2010. године, а 2012. године прихваћена му је тема докторске дисертације под насловом „Методологија за уважавање несавршеног контакта између електрода и тла при прорачуну отпорности распростирања контурних уземљивача“, коју је успешно одбранио 2016. године. Стручни испит за област Енергетска ефикасност зграда положио је 2014. године.

Од 2003. године био је ангажован на Електротехничком факултету у Београду, најпре као истраживач-стипендиста на пројектима Министарства науке и заштите животне средине „Импулсна плазма – технолошки и еколошки напредак у производњи“ и „Систем за контролу и управљање јавном расветом“. Од 01.09.2005. године ради као асистент-приправник (од 08.09.2009. године као асистент, од 25.09.2015. године као виши лабораторијски инжењер, а од 25.09.2016. године као доцент) на Катедри за енергетске претвараче и погоне. У претходним годинама учествовао је у реализацији великог броја научноистраживачких и стручних пројеката и аутор/коаутор је двадесет три објављена научна рада и два техничка решења.

Предмети на којима је ангажован


Електроенергетске инсталације ниског напона, Електричне инсталације ниског напона 2, Електротермија и Термички процеси у електроенергетици

Пројекти

Учешће на FP7 пројекту:

FP7-ENERGY-2008-TREN-1 – SEETSOC – South-East European TSO Challenges, у периоду 01.01.2010–31.12.2012.

Учешће на пројектима Министарства науке Републике Србије:

 1. Импулсна плазма – технолошки и еколошки напредак у производњи (мис.3.02.0174.б, 2003–2005).
 2. Систем за контролу и управљање јавном расветом (тр 6129, 2005).
 3. Развој система за мерење и анализу параметара квалитета електричне енергије базираног на персоналном рачунару (пројекат бр. 223001, 1.8.2006–1.7.2008).
 4. Развој уређаја за детекцију редног електричног лука у нисконапонским електроенергетским инсталацијама (ТР–17006, 2008–2009).
 5. Интегрални план за изградњу енергетски ултра-ефикасног објекта вишепородичног становања уз примену техничко-технолошких иновација и савремених ЕУ стандарда за пасивну градњу (иновациони пројекат бр.391-00-00027/2009-02/164, Иновациони центар Машинског факултета у Београду доо, 1.4.2010–31.03.2011).
 6. Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара (ТР–36018, 2011–2017).

Учешће у истраживачким студијама:

 1. Improved photometric performance and energy savings in street lighting by application of luminaries with advanced optics and sealsafe degree of protection, high pressure sodium lamps of MASTER type and step dimming ballasts, студија финансирана од стране Европске агенције за реконструкцију, 2005–2006.
 2. Технички, економски и еколошки аспекти масовне употребе компактних флуоресцентних извора светлости, студија финансирана од стране ЕПС-а, 2007–2008.
 3. Техно-економска анализа употребе постојећих уређаја и система за уштеду електричне енергије у јавном осветљењу, студија финансирана од стране ЈП за изградњу Обреновца, 2009.
 4. Анализа укупних губитака у преносној мрежи Србије и оцена мера за њихово снижење, студија финансирана од стране ЈП Електромрежа Србије и Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2009.
 5. Студија изводљивости: Пројекат прве пасивне зграде у Републици Србији са техничко-технолошким и друштвеним иновацијама –“Пројекат пасивне зграде са активним станарима”, студија изводљивости урађена за Град Београд, 2009.
 6. Елаборат о истраживању потенцијала енергије ветра и идентификацији најповољнијих локација за изградњу ветроелектрана на територији града Београда, студија урађена за Управу за енергетику Града Београда, 2009–2011.
 7. Студија изводљивости за Ужице са прегледом свих релевантних техничких уређаја и система за регулацију светлосног флукса (уштеду електричне енергије) у јавном осветљењу, студија финансирана од стране Ј.П. Дирекција за изградњу општине Ужице са П.О. Ужице, 2010.
 8. Студија изводљивости за Смедеревску Паланку са прегледом свих релевантних техничких уређаја и система за регулацију светлосног флукса (уштеду електричне енергије) у јавном осветљењу, студија финансирана од стране Ј.П. Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште, Смедеревска Паланка, 2010.
 9. Истраживање постојећих решења функционалног и декоративног јавног осветљења у циљу дефинисања основа за израду развојног глобалног Мастерплана за урбано осветљење, студија урађена за Секретаријат за комуналне и стамбене послове града Београда, 2010.
 10. Израда пилот пројекта звучне заштите у циљу смањења простирања нивоа звука са бучних простора, студија урађена за Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, 2010.
 11. Израда пројекта одређивања акустичких зона на територији Београда, студија урађена за Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда, 2010.

Учешће у комерцијалним пословима Електротехничког факултета у Београду:

 1. Стручно мишљење о техничким и фотометријским карактеристикама трофазног уређаја M-BOX intelight, снаге 20 kVA, произвођача М Електроник, елаборат на основу спроведених експеримената, урађен за фирму М Електроник, 2009.
 2. Извештај о реализацији пилот пројекта примене уређаја за уштеду електричне енергије M-BOX помоћу кога се врши централна континуална регулација светлосног флукса у функционалном јавном осветљењу, елаборат на основу спроведених експеримената, урађен за Управу за енергетику Града Београда, 2011.
 3. Стручно мишљење о техничким и фотометријским карактеристикама трофазног уређаја M-BOX Lighting Control Device, снаге 20 kVA, елаборат на основу спроведених експеримената, урађен за фирму Elektro Energy, Горњоградска 9/12, Земун, 2011.
 4. Имплементација и подешавање OTRS и ITSM решења у Железари Смедерево, 2012–2013.
 5. Стручно мишљење о техничким и фотометријским карактеристикама трофазног уређаја M-BOX Lighting Control Device, снаге 30 kVA, произвођача Elektro Energy, елаборат на основу спроведених експеримената, урађен за фирму Elektro Energy, Горњоградска 9/12, Земун, 2012–2013.

Библиографија

Сви наведени радови постављени су у целини на страници https://www.researchgate.net/profile/Jovan_Trifunovic

Радови објављени у међународним научним часописима (M20)

 1. Ž. Đurišić, A. Kunosić, J. Trifunović, Influence of process parameters in pulse plasma nitriding of plain carbon steels, Surface Engineering, Vol. 22, 2006, pp. 147–152 (ISSN 0267-0844, IF (2006) = 0.546, M23,            DOI: 10.1179/174329406X98485, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/174329406X98485?journalCode=ysue20).
 2. J. Trifunovic, J. Mikulovic, Z. Djurisic, M. Djuric and M. Kostic, Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps, Energy, Vol. 34, 2009, pp. 1355–1363 (ISSN 0360-5442, IF (2009) = 2.952, M21, DOI: 10.1016/j.energy.2009.05.014,    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544209001996).
 3. J. Trifunovic, J. Mikulovic, Z. Djurisic and M. Kostic, Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps, Electric Power Systems Research, Vol. 81, 2011, pp. 465–477 (ISSN 0378-7796, IF (2011) = 1.478, M22, DOI: 10.1016/j.epsr.2010.10.004,      http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779610002373).
 4. J. Trifunović, The algorithm for determination of necessary characteristics of backfill materials used for grounding resistances of grounding loops reduction, Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, Vol. 63, 2012, pp. 373–379 (ISSN 1335-3632, IF (2012) = 0.546, M23,    DOI: 10.2478/v10187-012-0055-1,                       http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=abs&no=6_112&ttl=5).
 5. J. Trifunovic, M. Kostic, Analysis of influence of imperfect contact between grounding electrodes and surrounding soil on electrical properties of grounding loops, Electrical Engineering, Vol. 96, September 2014, pp. 255–265, (ISSN 0948-7921 (Print) 1432-0487 (Online), IF (2014) = 0.367, M23,           DOI: 10.1007/s00202-013-0291-9, http://link.springer.com/article/10.1007/s00202-013-0291-9).
 6. J. Trifunovic, M. Kostic, An algorithm for estimating the grounding resistance of complex grounding systems including contact resistance, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 51, 2015, pp. 5167–5174, (ISSN 0093-9994, IF (2015) = 1.901, M21,      DOI: 10.1109/TIA.2015.2429644,      http://ieeexplore.ieee.org/document/7101848/).
 7. J. Trifunovic, M. Kostic, Quick calculation of the grounding resistance of a typical 110 kV transmission line tower grounding system, Electric Power Systems Research, Vol. 131, 2016, pp. 178–186 (ISSN 0378-7796, IF (2015) = 1.809, M22, DOI: 10.1016/j.epsr.2015.10.014,     http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779615003107).

 Техничка решења (M80)

 1. В. М. Чолић Дамјановић, Ђ. Чантрак, Н. Дондур, М. Бањац, Н. Бабачев, Д. Илић, Н. Бранисављевић, Б. Илић, М. Јанковић, Ј. Петровић, М. Стаменић, Ј. Микуловић, М. Лечић, Н. Јанковић, Ж. Ђуришић, Д. Костић, Б. Кокотовић, А. Ранђеловић, А. Ћоћић, Ј. Терзовић, Ј. Трифуновић, „Развојни концепти вишепородичног пасивног стамбеног објекта са елементима аутоматизације“, Техничко решење бр. 391-00-00027/2009-02/164 прихваћено на Машинском факултету у Београду, рецензенти проф. др Мирослав Бенишек и проф. др Милош Недељковић, 2010, категорија М82.
 2. М. Костић, Н. Хаџиефендић, Н. Костић, Ј. Трифуновић, „Mетодологијa за почетне и периодичне верификације нисконапонских електричних инсталација у зградама“, Техничко решење прихваћено на Електротехничком факултету у Београду, рецензенти проф. др Драган Тасић и др Ивана Влајић-Наумовска, 2015, категорија М85.

 Радови објављени у националним научним часописима (M50)

 1. Н. Хаџиефендић, Ј. Трифуновић, Н. Костић, М. Костић, „Анализа утицаја лоших контаката у електричним инсталацијама на изазивање пожара“, Техника – Електротехника, Вол. 62 (1), 2013, сс. 81–87 (ISSN 0013-5836, M51).
 2. М. Давидовић, Н. Хаџиефендић, Ј. Трифуновић, „Опасност од настанка пожара услед коришћења електроинсталационих компоненти лошег квалитета – продужни каблови“, Безбедност, Вол. 55 (1), 2013, сс. 140–159 (ISSN 0409-2953, M52).
 3. М. Јечменица, Ј. Трифуновић, М. Костић, „Поређење могућности конвенционалне методологије и софтвера CYMGRD при пројектовању уземљивача типичне дистрибутивне трансформаторске станице“, Техника – Електротехника, Вол. 71 (1), 2016, сс. 89–96 (ISSN 0013-5836, M51).

 Радови објављени у целини на конференцијама међународног значаја (M33)

 1. A. Kunosić, J. Trifunović, Ž. Đurišić, Influence of pulsed plasma duty cycle on nitriding of some steel grades, 22 nd SPIG, Tara, Serbia, 2004, Proc. pp. 251–254.
 2. J. Trifunović, Ž. Đurišić, D. Mikičić, A. Kunosić, Surface finishing of wind turbine gears by pulsed plasma processes, Proc. of European Wind Energy Conference (EWEC 2007), Milano, Italy, May 2007.
 3. Z. Djurisic, M. Djuric, Ј. Krstivojevic, J. Trifunovic, Modified Park’s model of induction machines, Proc. Of IASTED – MIC 2008, Innsbruck, Austria, February 2008.

 Рад објављен у изводу на конференцији међународног значаја (M34)

 1. Z. Djurisic, J. Trifunovic, M. Zindovic, M. Milinkovic, I. Babic, M. Miskovic, G. Dobric, S. Kerecki, Assesment of wind power resource in Belgrade region, EWEA 2012 Annual Event, paper ID 487, Copenhagen, Denmark, 16-19 April 2012.

 

Предавања по позиву на скуповима националног значаја штампана у целини (M61)

 1. Н. Хаџиефендић, М. Костић, Ј. Трифуновић, „Термовизијска детекција лоших контаката и AFCI техника прекидања редног електричног лука“, II Саветовање у области заштите од пожара, Зборник радова, сс. 25–42, Београд, новембар 2012.
 2. Н. Хаџиефендић, A. Таталовић, М. Давидовић, В. Вукајловић, Ј. Трифуновић, „Могућност унапређења заштите објеката од пожара инсталирањем компоненти за детекцију редног електричног лука“, III Саветовање у области заштите од пожара, Зборник радова, сс. 45–66, Београд, новембар 2013.

 

Радови објављени у целини на конференцијама националног значаја (M63)

 1. Ј. Трифуновић, А. Куносић, Ж. Ђуришић, „Импулсна плазма у површинској обради зупчаника преносног механизма код ветрогенератора“, XLVIII Конференција за ЕТРАН, Вол. IV, NM 1.7, Чачак, jун 2004.
 2. Д. Микичић, Ж. Ђуришић, Ј. Трифуновић, „Механичка стабилност високог антенског, громобранског и анемометарског стуба“, XII Телекомуникациони форум – ТЕЛФОР 2004, Зборник радова, рад 09.31, Београд, новембар 2004.
 3. Н. Хаџиефендић, З. Радаковић, Ј. Трифуновић, Д. Вићовић, „Електричне инсталације – чест узрок пожара“, Прво саветовање „Садашњост и будућност безбедности од пожара“, Зборник радова, сс. 111–122, Београд, мај 2008.
 4. Ј. Трифуновић, „Примена методе коначних елемената за развој алгоритама и формула неопходних за пројектовање уземљивача у условима несавршеног контакта између електрода и тла и употребе додатног материјала за смањење контактне отпорности“, SYM-OP-IS 2015: XLII Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, сс. 64–67 Сребрно језеро, 2015.
 5. Ј. Трифуновић, „Метода за процену оптималне количине додатног материјала за смањење отпорности распростирања контурног уземљивача“, SYM-OP-IS 2015: XLII Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, сс. 72–75 Сребрно језеро, 2015.

 Радови објављени у изводу на конференцијама националног значаја (M64)

 1. Ж. Ђуришић, Ј. Трифуновић, В. Златановић; „Утицај импулсног плазма генератора на квалитет електричне енергије“, Трећи семинар НАУКА И ИНЖЕЊЕРСТВО НОВИХ МАТЕРИЈАЛА, ИТН-САНУ, Зборник апстраката III/3, Београд, 20.12.2004.
 2. И. Поповић, Ј. Трифуновић, А. Куносић, М. Златановић; „Развој спектроскопске дијагностике процеса површинске обраде у импулсној плазми“, Трећи семинар НАУКА И ИНЖЕЊЕРСТВО НОВИХ МАТЕРИЈАЛА, ИТН-САНУ, Зборник апстраката III/4, Београд, 20.12.2004.