др Лепосава Ристић, доцент

Контакт

Канцеларија бр. 23
Лабораторија за електромоторне погоне (Лабораторије 22 и 20)
lela@etf.bg.ac.rs
тел. 011-3218-364

Кратка биографија

Лепосава Ристић, рођена 1965. год. у Шековићима, БиХ, основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је 1990. год, магистрирала 1999. год и докторирала 2012. год. на Електротехничком факултету у Београду.
Од новембра 1990. год. до јуна 1991. год, била је у радном односу на одређено време у Електротехничкој делатности ЈЖТП на пословима одржавања електроенергетских објеката, а од октобра 1991. год. до 31. маја 1995. год. радила је као асистент приправник на Катедри за електричне машине и електромоторне погоне на Електронском факултету у Нишу. Од јуна 1995. год, запослена је на Електротехничком факултету у Београду.

Предмети на којима је ангажованa

 1. Електромоторни погони, обавезан за студенте Одсека за енергетику на 3. години студија,
 2. Регулација електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 3. или 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 3. Практикум из електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 4. Практикум из регулације електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 5. Пројекат из електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 6. Вишемоторни погони, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 7. Енергетски ефикасни електромоторни погони, из групе А.1 на модулу за Енергетску ефикасност на мастер студијама
 8. Општи инжењеринг, из групе А.3 на модулу за Енергетску ефикасност на мастер студијама (ангажована заједно са колегама проф. др М. Костићем, проф. др С. Вукосавићем, проф. др З. Радаковићем, доц. др М. Бебићем и ас. М. Јечменицом
 9. Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона, из групе А.2 на модулу за Енергетску ефикасност на мастер студијама (ангажована заједно са колегама проф. др З. Лазаревићем, проф. др С. Вукосавићем, проф. др З. Радаковићем и доц. др М. Бебићем)
 10. Електромоторни погон као рационалан и квалитетан потрошач електричне енергије, на модулу Енергетски претварачи и погони на докторским академским студијама
 11. Одабрана поглавља из електромоторних погона, на модулу Енергетски претварачи и погони на докторским академским студијама

На свим предметима на основним и мастер студијама, Лепосава Ристић је ангажована заједно са колегом доц. др Миланом Бебићем.

Пројекти

 1. „Развој и примена новог концепта покретања и управљања погонима за кретање рударским машинама на површинским коповима по главним радним осама”, програм технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2005-2008. год.
 2. „Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт флуида и материјала”, програм енергетске ефикасности у индустрији Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2006-2008. год.
 3. „Оптимизација погона и конструкционих елемената транспортних система на површинским коповима код њихове ревитализације и модернизације”, пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, сарадња Рударско-геолошког и Електротехничког факултета Универзитета у Београду, 2005-2008. год.
 4. „Пројекат и реализација рада рударских машина на површинским коповима без посаде”, програм истраживања у области технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет Универзитета у Београду,  2008-20011. год.
 5. „Унапређење организације одржавања на површинским коповима Електропривреде Србије увођењем проактивног система”, програм истраживања у области технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, сарадња Рударско- геолошког факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду, 2008-20011. год.
 6. „Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима”, национални програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, (сарадња Електротехничког института „Никола Тесла”, Машинског и Електротехничког факултета у Београду),  2011-2014. год.
 7. „Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона”, национални програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, (сарадња Техничког факултета у Чачку, Електротехничког факултета у Београду и Факултета техничких наука у Косовској Митровици),  2011-2014. год.
 8. „Избор и привлачење стратешког партнера за завршетак изградње ТЕ Колубара Б и изградњу ТЕНТ Б3”, 2006 – 2011, ЈП „Електропривреда Србије”

Библиографија

Поглавље у монографији међународног значаја (М14):

Jeftenić, M. Bebić, L. Ristić, S. Štatkić, „Design and Selection of Belt Conveying Equipment & Systems,“ Chapter in Design and Selection of Bulk Material Handling Equipment and Systems: Mining, Mineral Processing, Port, Plant and Excavation Engineering. vol. I, ISBN: 9788190904377, J. Bhattacharya, I ed Kolkata: Wide Publishing, 2012, p. 254, (chapter) p. 60.

Поглавље у монографији националног значаја (М45):

Jeftenić, S. Štatkić, M. Bebić, L. Ristić, “ Višemotorni regulisani pogoni i energetska efikasnost u praksi,“ Poglavlje u monografiji nacionalnog značaja Energetska efikasnost elektromotornih pogona, ISBN: 978-86-7776-147-9, UDC 621 313, pp 219 – 337, Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, 2012.

Објављене књиге:

1.      С. Штаткић, М. Бебић, Л. Ристић, Б. Јефтенић, „Практикум за примену енергетски ефикасних кавезних асинхроних мотора у електромоторним погонима „, 2016. помоћни уџбеник

2.      С. Вукосавић, Ж. Јанда, Л. Ристић, Збирка задатака из електричне вуче, Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета у Београду, Универзитетски уџбеници (67), 1997. уџбеник

3.      С. Ристић, П. Ристић, Л. Ристић, Телекомуникациони каблови, Аутори, 2001.помоћни уџбеник

 1. Радови у иностраним часописима са СЦИ листе (М21):

1.1.        L. B. Ristić, B. I. Jeftenić, „Implementation of Fuzzy Control to Improve Energy Efficiency of Variable Speed Bulk Material Transportation”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, pp. 2959-2969, 2012, Digital Object Identifier (DOI) 10.1109/TIE.2011.2169639, ISSN 0278-0046, impact factor 5.160 (2011. god.)

1.2.        B. I. Jeftenić, L. B. Ristić, „Electrostatic Shaft Voltage at the Crack – Gas Compressor: the Phenomenon Analyses, Testing, Measuring and the Problem Solution”, International Review of Electrical Engineering (IREE), February 2008, ISSN: 1827- 6660, pp. 23-32, impact factor 0.570 (2009. god.), 1.364(2010. god.)

Радови у иностраним часописима који нису на СЦИ листи (М22, M23, M24):

1.3.        S. Štatkić, Đ. Vukić, Ž. Milkić, L. Ristić, ENERGY EFFICIENCY OF BELT CONVEYOR AT CONSTANT SPEED OPERATION, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3, pp. 33-43, 2015.               M24

1.4          L. Ristić, M. Bebić, B. Jeftenić, „Development of the Algorithm for Energy Efficiency Improvement of Bulk Material Transport System”, Electronics, ISSN 1450-5843, Vol 17, No 1, June 2013., UDK/UDC: 621.38; pp. 30-39                M22

1.5          B. Jeftenić, S.Statkić, M. Bebić, L. Ristić, „New concept of electrical drives for paper and board machines based on energy efficiency principles”, Thermal Science 4/2006, Časopis termičara Srbije i Crne gore,  Vol. 10, Number 4, Belgrade 2006, ISSN: 0354-9836, pp. 63-78.            M23

 1. Радови у домаћим научним часописима (М51):

2.1.        B. Jeftenić, L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, D. Jevtić, I. Mihailović, N. Rašić, „Realization of System of Belt Conveyors Operation with Remote Control”, Integritet i vek konstrukcija, Zajedničko izdanje Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) i Instituta za ispitivanje materijala (IMS), ISSN 1451-3749, Vol 10, No 1, April 2010, UDK/UDC: 621; pp. 21-31       М51

2.2.        B. Jeftenić, L. Ristić, M. Bebić, „Elektrostatički napon na vratilu krek-gas kompresora: analiza pojave, ispitivanje, merenje i predlog rešenja problema”, Energija, List Saveza energetičara, ISSN 0354-8651, broj 3-4, godina IX, decembar 2007, UDC 621.51:621.3.015, pp. 61-66  М51

2.3.        L. Ristić, Z. Stojiljković, B. Jeftenić, M. Bebić, „Dvostrano napajani asinhroni vetrogeneratori – pregled stanja”, Energija, List Saveza energetičara, ISSN 0354-8651, Broj 2, Godina IV, Jun 2005, UDC 620.9, pp. 224-228               M51

2.4          B. Jeftenić, M. Bebić, L. Ristić, „Optimizacija potrošnje energije karton i papir mašine”, Termotehnika, Časopis termičara Srbije i Crne gore, God. XXIX, Broj 1-4, 2003, pp. 39-48. (UDC:676.012/.013, BIBLID:0350-218X, 29(2003), 1-4, 39-48)                M51

 1. Радови у зборницима радова међународних конференција (М33 и М31):

3.1.        N. Tošić, A. Bukvić, V. Dimitrijević, M. Bebić, L. Ristić, „Hardware in the Loop Model for Irregular Conditions in Tension Leveler Applications“, Environment-Friendly Energies and Applications EFEA 2016, Belgrade, Serbia, Sep, 2016.                M33

3.2          N. Rašić, M. Bebić, L. Ristić, I. Mihailović, D. Jevtić, S. Štatkić, B. Jeftenić, „Improved Efficiency of Bucket Wheel Excavator Operation with Advances in the Control Algorithm“, Environment-Friendly Energies and Applications EFEA 2016, Sep, 2016.           M33

3.3          N. Rašić, B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić, L. Ristić, „Advanced control algorithm of bucket wheel excavator operation according to the criterion of desired capacity“, 13th International Symposium Continuous Surface Mining, ISCSM 2016, Belgrade, Serbia, Sep, 2016.       M33

3.4          B. Brković, L. Ristić, A. Stanković, „Constant Switching Frequency Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions“, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Beograd, Sep, 2016.       M33

3.5          B. Brković, L. Ristić, A. Stanković, „Model Predictive Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions“, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Beograd, Sep, 2016.           M33

3.6          B. Jeftenić, M. Bebić, I. Mihailović, N. Rašić, S. Štatkić, S. Aleksandrović, I. Jeftenić, D. Jevtić, L. Ristić, „POWER CONVERTERS ON MINING MACHINES“, 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad, pp. 1-5, Društvo za Energetsku elektroniku, Novi Sad, Oct, 2015.             M33

3.7          L. Ristić, B. Jeftenić, A. Nikolić, Ž. Janda, „NEW CONCEPT OF POWER GRIDS AS CYBER PHYSICAL SYSTEMS EMBEDDING POWER ELECTRONIC DEVICES“, 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad, pp. 1-5, Društvo za Energetsku elektroniku, Novi Sad, 2015. M33

3.8          N. Tošić, Z. Rangelov, M. Bebić, L. Ristić, V. Dimitrijević, V. Radosavljević, S. Mehandžić, „MODELING AND CONTROL STRATEGIES FOR LOAD SHARING IN STRIP PROCESSING APPLICATION“, 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad, pp. 1-6, Društvo za Energetsku elektroniku, Novi Sad, 2015.              M33

3.9          M. Rosić, M. Božić, M. Bjekić, L. Ristić, „Electrical Motor Testing Station with Electromagnetic Load Emulator: An Overview of Design, Construction and Calibration with Examples of Use“, 3rd International Symposium On Environment Friendly Energies And Applications (EFEA 2014), pp. 371-376, Paris, France, Nov, 2014. M31

3.10       L. Ristić, I. Mihailović, I. Jeftenić, A. Nikolić, M. Bebić, „Energy Efficiency in Paper Industry – Study of Two Cases“, 3rd International Symposium On Environment Friendly Energies And Applications (EFEA 2014), pp. 359-364, Paris, France, Nov, 2014.     M31

3.11.      N. Rašić, M. Bebić, L. Ristić, B. Jeftenić, S. Štatkić, Control of the Main Working Axes of Bucket Wheel Excavators According to the Criterion of Desired Capacity, IECON 2013, pp. 3431-3436, IEEE Catalog Number: CFP13IEC-USB, Vienna; Austria, Nov, 2013.         M33

3.12.      L. Ristić, M. Bebić, D. Jevtić, B. Jeftenić, S. Štatkić, A. Nikolić, „Controlled multi motor drives of high power belt conveyors: Practical experiences during the exploitation of the system on open pit mine”, In Proc. of the 13th International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER 13), ISBN: 978-960-474-328-5, pp 65 – 70, Chania, Crete Island, Greece, August 27-29, 2013.          M33

3.13.      Štatkić, S., Rašić, N., Jevtić, D., Bebić, M., Ristić, L., Jeftenić, B., „Controlled multimotor drive for crawler transport in Extreme operating conditions”, International scientific conference UNITECH ’12, ISSN 1313-230X, pp I92-I97, Gabrovo, Bulgaria16-17. Nov. 2012.            M33

3.14.      L. Ristić, M. Bebić, D. Jevtić, I. Mihailović, N. Rašić, B. Jeftenić, S. Štatkić, „Development of the algorithm for speed control of belt conveyor system on open pit mines”, In Proc. of the IX International Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2012, ISSN/ISBN: 978-99955-46-14-4, pp. 239-246, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 01-03. November 2012. (М33)

3.15.      L.B. Ristić, M.Z. Bebić, D.S. Jevtić, I.D. Mihailović, S.Ž. Štatkić, N.T. Rašić, B.I. Jeftenić „Fuzzy speed control of belt conveyor system to improve energy efficiency”, In Proc. of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. DS2a.9-1- DS2a.9-7, Novi Sad, Serbia, sept. 2012. (М33)

3.16.      M. Bebić, N. Rašić, S. Štatkić, L. Ristić, D. Jevtić, I. Mihailović, B. Jeftenić, „Drives and Control System for Paper-Board Cross Cutter”, In Proc. of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. LS6c.3-1- LS6c.3-8, Novi Sad, Serbia, sept. 2012.               М33

3.17.      S. Štatkić, M. Bebić, N. Rašić, D. Jevtić, L. Ristić, I. Mihailović, B. Jeftenić,  „Computer Integrated System for Control of Multi-Motor Crawler Drive on Open Pit Mining Machines”, In Proc. of 4th International Mining Congress BALKANMINE 2011, ISSN 978-99955-46-14-4, pp 649-655, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Mining and Geotechnology, Slovenia 18-20. Oct. 2011.

3.18.      M. Bebić, N. Rašić, L. Ristić, D. Jevtić, I. Mihailović, S. Štatkić, B. Jeftenić „Realization of rewinder with sensorless tension control”, In Proc. of the XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, 26th -28th October 2011, pp. 1-6, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671, (М33)

3.19.      D. Jevtić, I. Mihailović, L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, N. Rašić, B. Jeftenić „Improving energy efficiency of belt conveyors system”, In Proc. of the XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, 26th -28th October 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671, (М33)

3.20.      N. Rašić, S. Štatkić, M. Bebić, L. Ristić, B. Jeftenić „Controlled two-crawler travel drives on open pit mine”, In Proc. of the XVI International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, 26th -28th October 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671, (М33)

3.21.      L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, I. Mihailović, D. Jevtić, B. Jeftenić „Bulk Material Transportation System in Open Pit Mines with Improved Energy Efficiency”, In Proc. of the 15th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 15th WSEAS CSCC Multiconfrence), ISBN: 978-1-61804-023-7, ISSN: 1792-4235, Corfu Island, Greece, July 14-16, 2011, pp. 327 – 332  (Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini), (М31)

3.22.      B. Jeftenić, L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, I. Mihailović, D. Jevtić „Optimal Utilization of the Bulk Material Transportation System based on Speed Controlled Drives”, In Proc. of The XIX International Conference on Electrical Machines ICEM 2010, ISBN: 978-1-4244-4175-4, IEEE catalog number CFP 1090B-CDR, RF-009709, pp. 1 – 6, Rome, Italy, sept. 2010. (М33)

3.23.      B. Jeftenić, I. Mihailović, M. Bebić, L. Ristić, D. Jevtić, N. Rašić, S. Štatkić „Energy efficiency in transportation of bulk material with frequency controlled drives”, In Proc. of 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010, ISBN: 978-1-4244-7854-5, IEEE catalog number CFP 1034A-DVD, pp. T5 105-113, Ohrid, Macedonia, sept. 2010. (М33)

3.24.      B. Jeftenić, M. Bebić, L. Ristić, S. Štatkić, „Universal Control Block for Paper Machine Drives”, In Proc. of the IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT 2010, Print ISBN: 978-1-4244-5695-6, DOI: 10.1109/ICIT.2010.5472759 , pp. 445-450, Vi a del Mar, Chile, 2010. (М33)

3.25.      Borislav Jeftenić, Leposava Ristić, Milan Bebić, Saša Štatkić, „Controlled Induction Motor Drives Supplied by Frequency Converters on Belt Conveyors – Modeling and Commissioning”, In Proc. of the IEEE-IECON 2009 – The 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 3-5, 2009, Porto, Portugal. DOI: 10.1109/IECON.2009.5414671, pp. 1063-1068 (М33)

3.26.      Borislav Jeftenić, Milan Bebić, Leposava Ristić, Dragan Jevtić, Ilija Mihailović, Neša Rašić, Saša Štatkić, „Basic concept of remote control of multi motor drive of belt conveyor with uniform load distribution”, In Proc. of the 15th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, 12 – 14 October 2009, Dubrovnik, Croatia. (М33)

 1. Радови у зборницима радова домаћих конференција (М63):

4.1          B. Jeftenić, M. Bebić, N. Rašić, D. Jevtić, L. Ristić, I. Mihailović, S. Štatkić, I. Jeftenić, „MODERNIZACIJA ELEKTRO DELA PAPIR MAŠINE PRILAGOĐENA OGRANIČENOM OBIMU I DINAMICI INVESTIRANJA“, XX MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OBLASTI CELULOZE, PAPIRA, AMBALAŽE I GRAFIKE, pp. 175-183, Zlatibor, Jun, 2015.     M63

4.2          L. Ristić, N. Rašić, D. Jevtić, I. Mihailović, M. Bebić, B. Jeftenić, S. Štatkić, „Realizacija sistema rudarskih mašina povećane efikasnosti na površinskim kopovima – upravljanje i pokretanje“, X međunarodni simpozijum ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU, pp. 220-241, Institut za istraživanja i projektovanja za privredu, Beograd, Dec, 2014.  M63

4.3.        N. Rašić, S. Štatkić, L. Ristić, M. Bebić, Poništavanje viših harmonika u višemotornom pogonu sa krutom mehaničkom vezom, 57. konferencija ETRAN, Društvo za Etran, Zlatibor, 2013.

4.4.        М. Бебић, Н. Рашић, Л. Ристић, И. Јефтенић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, Б. Јефтенић, С. Ђурић, Д. Нешковић, „Електромоторни погони и управљачки систем попречног резача АС-28 у фабрици картона Умка“, Зборник радова XVIII међународног симпозијума из области целулозе, папира, амбалаже и графике, ЦПА&Г,  ИСБН 978-86-7401-283-3, пп 144-154, Златибор, 19.-22. јун 2012.

4.5.        Б. Јефтенић, М. Бебић, И. Михаиловић, Н. Рашић, Д. Јевтић, Л. Ристић, С. Штаткић, С. Лукић, С. Ђурић, М. Станковић, В. Илић, М. Зиндовић, „Системи за надзор и управљање погонима папир и картон машина”, Зборник радова XVII Међународног симпозијума из области целулозе, папира, амбалаже и графике ЦПА&Г, ИСБН 978-86-7401-275-8, пп 29-38, Златибор, 21-24.6.2011. год.

4.6.        Б. Јефтенић, М. Бебић, Н. Рашић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, Л. Ристић, В. Илић, М.Зиндовић, „Нови електромоторни погон папир машине у Фабрици Хартије Београд”, Зборник радова XVI Међународног симпозијума из области целулозе, папира, амбалаже и графике ЦПА&Г, ИСБН 978-86-7401-267-3, пп 41-48, Златибор, 15-18.6.2010.

4.7.        Б. Јефтенић, Н. Рашић, Д. Јевтић, М. Бебић, И. Михаиловић, Л. Ристић, С. Штаткић, „Пројектовање и реализација нових рударских машина на копу Дрмно – електро део”, Зборник радова са конференције Механизација и аутоматизација у рударству и енергетика – МАРЕН 2010, Лазаревац, 16-18.6.2010.

4.8.        Б. Јефтенић, Н. Рашић, М. Бебић, Д. Јевтић, С. Штаткић, И. Михаиловић, Л. Ристић, „Ревитализација и модернизација система за управљање и покретање рударских машина на копу Дрмно у периоду 2002-2010. ”, Зборник радова са конференције Механизација и аутоматизација у рударству и енергетика – МАРЕН 2010, Лазаревац, 16-18.06.2010

4.9.        Б. Јефтенић, Л. Ристић, М. Бебић, С. Штаткић, Н. Рашић, Д. Јевтић, М. Гвозденовић „Развој алгоритма за регулацију брзине система трачних транспортера”, Зборник радова XВ Међународног  симпозијума Енергетска електроника – Ее 2009, Нови Сад,  28-30 Октобар, 2009.

4.10.      Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић, Д. Јевтић, И. Михаиловић, Н. Рашић, С. Штаткић, „Даљински надзор и управљање системом трачних транспортера”, Зборник радова XВ Међународног  симпозијума Енергетска електроника – Ее 2009, Нови Сад, 28-30 Октобар, 2009.

4.11.      Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић, С. Штаткић, Д. Јевтић, Н. Рашић, „Ретроспектива развоја електромоторних погона у папирној индустрији код нас у последњих 10 година и планови за будућност”, Зборник радова XВ Међународног симпозијума из области целулозе, папира, амбалаже и графике ЦПА&Г, ИСБН 978-86-7401-259-8, пп. 41-49, Златибор, 2009.