Др Жељко Деспотовић, Научни саветник

Контакт


Лабораторија за енергетске претвараче-Канцеларија 41
Телефон: 063/331- 645
Е-маил: zdespot@etf.bg.ac.rs, zeljko.despotovic@pupin.rs
Пријем студената: по договору

Кратка биографија

Рођен је 1964. године у Пријепољу, Србија. Основну и средњу школу је завршио 1979, односно 1983. године у Новој Вароши. Након одслужења војног рока октобра 1984. године започео је студије на Енергетском одсеку Електротехничког факултета, Универзитета у Београду. Дипломирао је 20.априла 1990. године на Енергетском одсеку, смер Енергетски претварачи и погони. Дипломски рад на тему, „Упоредни преглед карактеристика биполарних транзистора у Дарлингтон спрези и биполарних транзистора са изолованим гејтом (IGBT) као струјних прекидача у напонским инверторима“, под менторством Проф. др Зорана Стојиљковића , одбранио је са оценом 10. Под менторством Проф. др Зорана Стојиљковића магистрирао је 11. децембра 2003. године на Електротехничком факултету у Београду-смер енергетски претварачи и погони, са тезом “Енергетски претварачи за погон електромагнетних вибратора у системима за дозирање и транспорт расутих материјала”. Докторску дисертацију на тему ″Оптимизација рада електромагнетних резонантних вибрационих транспортера коришћењем струјно контролисаних транзисторских енергетских претварача”, је одбранио 15.новембра 2007. године на Електротехничком факултету у Београду, под менторством Проф. др Зорана Стојиљковића. У току свог стручног, истраживачког и научног рада је руководио и био ангажован као учесник на више значајних инвестиционих пројеката од интереса за електропривреду, процесну индустрију, водопривреду, путну привреду, железницу и војну индустрију. Бавио се истраживањем из области управљања механичким системима и механизмима, хидрауличким и хидро-динамичким системима, контролом вибрација, развојем индустријских микроконтролера, управљањем енергетским претварачима и електромоторним погонима. Ужа специјалности су му енергетска електроника, индустријска електроника и мехатроника. На основу поменутих истраживања објавио је као аутор или коаутор више од 160 научних радова у међународним и домаћим часописима, као и на међународним и домаћим симпозијумима и конференцијама. Аутор је или коаутор више од шездесет инжењерских техничких решења из поменутих области која су добила потврду у конкретним практичним применама: 2 нова техничка решења призната на међународном нивоу, 46 индустријских прототипова, 7 лабораторијских постројења,  12 битно побољшаних  техничких решења,  1 софтверски пакет.

Почев од 20. Септембра 1991. године до сада је стално запослен у Институту ″Михајло Пупин″, где и данас ради на развоју и пројектовању уређаја из области енергетске електронике, мехатронике и индустријске електронике. Од јануара 2007. године постаје спољњи сарадник Катедре за енергетске претвараче и погоне (Лабораторија зе микропроцесорско управљање енергетским претварачима на  Електротехничком факултету у Београду. Почев од 2. Фебруара 2010. године је ангажован као професор Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, за област Електроенергетика, студијски програм Нове Енергетске Технологије (НЕТ).

Почев од 24. Фебруара 2015 је ангажован као професор на докторским академским студијама Електротехничког факултета, Универзитета у Београду-Катедра за Електричне претвараче и погоне (ЕПП), предмети: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

Члан је више међународних инжењерских удружења: IEEE Industrial Electronics Society(USA), IEEE Industry Applications Society(USA) i IEEE Power Electronics Society(USA), IEEE /ASME Mechatronics Society (USA).

Рецензент је у врхунским међународним часописима IEEE Transactions on Industrial Electronics (USA), Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Члан је борда едитора интернационалног часописа American Journal of Electrical and Electronic Engineering-SciEP.

Активни је члан домаћих инжењерских удружења: ЕТРАН, Друштво за енергетску електронику, Друштво Термичара Србије, Савез Енергетичара Србије, CIGRE Србија (Студијски комитет за Енергетску Електронику и HVDC) и Друштво за Обновљиве Изворе Електричне Енергије.

Члан је Инжењерске коморе Србије од 25.априла 2009 године. Носилац је пројектантских лиценци:(1) Лиценца тип 350-Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, (2)Лиценца тип 352-Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерење и регулација,(3)Лиценца тип 450-Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

Посебно признање је добио 23.07.2015 год. од стране престижне америчке инжењерске асоцијације IEEE, унапређењем у IEEE звање -„IEEE Senior Member“.

Предмети на којима је ангажован


Докторске академске студије: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

Пројекти


A) Учешће у међународним пројектима:

 1. Projekat bilatelarne saradnje „MATENG-Nove primenjene matematičke metode u rešavanju različitih inženjerskih problema“ u okviru Srpsko-Francuskog programa bilateralne naučne saradnje „Pavle Savić“ odnosno „Partnerstvo Hubert Curien“ pod br. 337-00-00268/2007-02/01 i po rešenju od 25.12.2007. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije i Francuskog ministarstva (agencije EGIDE kao zastupnik). Bilateralna saradnja  ostvarena  između Instituta Mihajlo Pupin, Beograd (Srbija) i Univerziteta u  Revinjonu (Francuska). Trajanje projekta 2008.-2009.
 2. TEMPUS projekat broj 144856-2008-1-RS-TEMPUS-JPGR, ″International Accreditation of Engineering Studies″, Oblast T520- Inženjerstvo i Tehnologija. Trajanje projekta 2008.-2011.
  LINK: http://www.tempus.ac.rs/projects-tempus/view/764/70/
  LINK: http://tempus.mas.bg.ac.rs/cons-seg.html
  U okviru ovog projekta je био angažovan kao jedan od koordinatora za oblast praktične primene mehatronike u inženjerskim studijama
 3. TEMPUS projekat broj JEP-41029-2006 „Interdisciplinary Engineering Education Establishment „, Elektrotehnički fakultet Beograd, Oblast T810-Interdisciplinarne studije; Trajanje projekta 2006.-2009.
  LINK: http://jep41029.etf.bg.ac.rs/
  U okviru ovog projekta je učestvovao u ostvarivanju nastavnih zadataka, zadataka obuke (trener na projektu) i razvoj akademskih aktivnosti u uspostavljanju multidisciplinarnog obrazovanja u inženjerstvu
 4. FP7 European Project-„Energy Warden- Design and Real Time Energy Sourcing Decisions in Buildings“, Trajanje projekta: 2009.-2012.
  LINK: http://www.energywarden.net
  LINK: http://www.energywarden.net/index2.php?option=com_content&id=48
  U okviru ovog projekta je bio angažovan krajem 2009. i tokom 2010. i dao doprinos u modeliranju i simulaciji solarnih, vetroenergetskih, geotermalnih i termo-solarnih sistema, akumulatora energije, kao i u formulisanju algoritmima upravljanja alternativnim izvorima energije primenjeno na kućne aplikacije i male stambene zgrade

Б) Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 1. Projekat MNTR Republike Srbije, ″Razvoj nove tehnologije i postrojenja za čuvanje voća i povrća u kontrolisanoj atmosferi″, Februar 1993. Rukovodilac projekta: P.Jeftović, Institut „M.Pupin“
 2. Projekat MNTR Republike Srbije I.1.1330 ″Novi pravci o istraživanjima oscilatorne udobnosti motornih vozila iz 1998. Rukovodilac projekta: Prof. dr Jovanka Lukić Mašinski Fakultet u Kragujevcu
 3. Projekat MNTR Republike Srbije Razvoj hidrodinamičkih prenosnika za pogon mlinova za ugalj 1.1-2MW na termoelektranama“, Projekat No.ETR6.02.0059A, finansiran u okviru tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku  Republike Srbije , April 2001.-Decembar 2003. Rukovodilac projekta: Prof.dr Dragutin Debeljković – Mašinski fakultet Beograd.
 4. Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije „Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termoelektranama i toplanama“, Projekat TR6610, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine- Program tehnološkog razvoja u oblasti energetskih tehnologija i rudarstva, Januar 2005.-Decembar 2007. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu.
 5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine „Nabavka kapitalne opreme za naučno istraživački rad – Hidrodinamički pulzator „ , u okviru Sektorskog investicionog plana iz oblasti nauke i elektronske uprave. Ugovor br. RGSM 13.1.01/06-07-JN-NIP koji je sklopljen sa Ministarstvom za Nauku Republike Srbije, dana 10.11.2006. Trajanje projekta Januar 2007.-Jul 2008. Rukovodilac projekta sa strane Mašinskog fakulteta u Kragujevcu: Prof. dr Miroslav Demić; Rukovodilac projekta sa strane Instituta M.Pupin: Dr Željko Despotović.
 6. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine „Razvoj sistema za merenje količine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziranih na GPRS komunikaciji za potrebe nadzora i upravljanja“, Projekat TR22013, Ministarstvo nauke, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008.-31.03.2011., realizacija 01.04.2008-31.03.2009.Rukovodilac projekta: Dr Željko Despotović–Institut „M.Pupin“.
 7. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine: „Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje  aerozagađenja u industriji i  elektroprivredi“, Projekat TR21007, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008-31.03.2011, realizacija 01.04.2008-31.03.2010. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu
 8. Projekat Ministarstva nauke i prosvete: “ Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja“, Projekat TR33022,  Program istraživanja u oblasti tehnološkog  razvoja za period 01.01.2011-31.12.2014. Rukovodilac  projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu,

В) Инвестициони пројекти

Učestvovao na investicionim projektima od republičkog i međunarodnog značaja, kao projektant ili odgovorni projektant, obzirom da poseduje adekvatne licence Inženjerske komore Srbije (350, 352, 450).

 1. Glavni projekat elektroenergetske instalacije ispitne gasne stanice, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Jul 1994. (projektant).
 2. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Topola, Topola, Srbija, Mart 1994. (projektant)
 3. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda upravne zgrade luke Novorosijsk, Novorosijsk, Rusija, Mart 1995. (projektant)
 4. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kovačnice, Metalna industrija Petar Drapšin, Mladenovac, April 1996. (projektant)
 5. Projekat rekonstrukcije naponskog regulatora URELA 30/600I tip S30/600+CS25 na elektrolokomotivama serije 461, ŽTP Beograd, Februar (projektant)
 6. Projekat rekonstrukcije elektroenergetske instalacije i nadzora elektromotornog pogona usisa GEHO pumpi u fabrici glinice,  Kombinat Aluminijuma Podgorica, Decembar 1995. (projektant)
 7. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora kružne testere – ILR Železnik, Beograd, Februar1996. (projektant)
 8. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora sistema rampi- JUBMES banka , Beograd, Mart 1996. (projektant)
 9. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora elektromotornog pogona malaksera – Hemijska Industrija Župa, Kruševac, April 1996. (projektant)
 10. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, kontrole i nadzora postrojenja za prečišćavanje klaničnih otpadnih voda, Klanica Mesokombinat Leskovac, Decembar1996. (projektant)
 11. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija: el.motornih pogona, gromobrana, osvetljenja i uzemljivača tehnološke linije za mikronizaciju živo mlevenog kreča, Fabrika kreča RAVNAJA, Mali Zvornik, April 1997. (projektant)
 12. Projekat upravljačkog dela izgurivača koksnih baterija, GOŠA, Smederevska Palanka, Srbija, Jun 1998. (projektant)
 13. Projekat rekonstrukcije elektroenergetskih instalacija, nadzora i kontrole na segmentnim zatvaračima prevodnice Tisa, DTD Srbija Vode, April 1998. (projektant)
 14. Projekat rekonstrukcije kontrole i nadzora mešne stanice, ETERNA Kula, Srbija, Jul 2000. (projektant)
 15. Integralni sistem za naplatu putarine na autoputevima Srbije- Glavni projekat Energetskih instalacija, Republička direkcija za puteve, Beograd, Srbija, Februar 2004. (projektant)
 16. Projekat rekonstrukcije instalacija: el.motornog pogona, grejanja i osvetljenja na ustavi Stajićevo, Vode Vojvodine, Srbija, Mart 2004. (projektant)
 17. Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termoelektranama i toplanama, Projekat TR6610, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Program tehnološkog razvoja u oblasti energetskih tehnologija i rudarstva, Januar 2005-Decembar 2007. (projektant)
 18. Projekat energetike i upravljanja segmentnim zatvaračima vodozahvatne ustave “Bezdan”, Vode Vojvodine, Srbija, Maj-Septembar 2008. (Projektant)
 19. Idejni projekat i studija opravdanosti izgradnje male hidroelektrane na reci Đetinji-HE “Vrutci” , Institut “J.Černi”-Beograd, Institut “M.Pupin”-Beograd. Investitor projekta JVP “Srbijavode”, Beograd. Projekat rađen u periodu 15.09.2008-03.12.2008. (Projektant)
 20. Elektroenergetski projekat sistema za osmatranje i obaveštavanje za brane „Vrba“ i „Klinje“–Institut “M.Pupin”-Beograd, Investitor projekta: „RUDNIK I TERMOELEKTRANA“ a.d. Gacko, Republika Srpska,  Projekat rađen u periodu 15.12.2009-08.05.2010. (Odgovorni projektant).
 21. Idejni projekat elektroenergetskih instalacija ustave i prevodnice „Šebešfok“, Investitor projekta: JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, Projekat rađen u okviru Mađarsko-Srpskog idejnog projekta rekonstrukcije kanala Baja-Bezdan, finansiranog od strane EU. Period jun-oktobar 2011. (Odgovorni projektant).
 22. Glavni projekat sanacije elektroenergetske opreme ustave i prevodnice „Šebešfok“, Investitor projekta: JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad, Projekat rađen u okviru Mađarsko-Srpskog projekta rekonstrukcije kanala Baja-Bezdan, finansiranog od strane EU. Period decembar 2011- februar 2012. (Odgovorni projektant).
 23. Glavni projekat gromobranske instalacije i prenaponske zaštite antenskog stuba TS „Železnik „35/10kV, Investitor projekta: EDB-Beograd/SIEMENS, Maj 2013 (Odgovorni projektant).
 24. Glavni projekat elektroenergetskih instalacija i gromobrana modularne gasne grejne jedinice, Klub poslanika, Tolstojeva 2, Beograd, Investitor projekta: Vlada Republike Srbije, Septembar 2014 (Odgovorni projektant).
 25. Rekonstrukcija HE Zvornik- Sekcija 5:Generator i pobudni sistem (leva i desna obala), Jun 2015 (Odgovorni projektant , licence 350, 352), Tip projekta: Rekonstrukcija, Projekat za građevinsku dozvolu (glavni projekat), Investitor: Elektroprivreda Srbije, DLHE Bajina Bašta, Srbija, Objekat: HE Zvornik, Naziv dela projekta: Sekcija 5 – Generator i pobudni sistem,Projektantske firme: IMP- Projekt Inženjering, ELNOS BL
 26. Rekonstrukcija HE Zvornik- Sekcija 5:Generator i pobudni sistem (leva i desna obala), Oktobar 2015 (Odgovorni projektant , licence 350, 352),Tip projekta: Rekonstrukcija, Izvođački projekat, Investitor: Elektroprivreda Srbije, DLHE Bajina Bašta, Srbija, Objekat: HE Zvornik, Naziv dela projekta: Sekcija 5 – Generator i pobudni sistem, Projektantske firme: IMP- Projekt Inženjering, ELNOS Banja Luka

Библиографија

Kатегорија M10

M14- Поглавље у међународној монографији (тематском зборнику)

1. J.Subić, M.Jovanović, Ž.V.Despotović, M.Jeločnik, „Possibilities of applying robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production“, Advances in Robot Design and Intelligent Control, Publisher: SPRINGER, Vol.540, Chapter 30, pp.269-285,  ISBN 978-3-319-49058-8, Available at November 2016, LINK: http://www.springer.com/la/book/9783319490571

2.Ž.V.Despotović, M.D.Jovanovic, I.Stevanovic, “POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA”, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION -development and application of clean technologies in agriculture, Publisher: Institute of Agricultural Economics, Belgrade,  Chapter 7, pp.107-128,  ISBN 978-86-6269-056-2.

Kатегорија M20 (радови у међународним часописима)

А) Радови у врхунским међународним часописима (категорија М21)

 1. Z.V.Despotovic, Z.V.Stojiljkovic, ” Power Converter Control Circuits for Two-Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive: Simulations and Experimental Results” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.54, Issue I, pp.453-466, February 2007. (IF=2.216)
 2. A.I.Ribic, Z.V.Despotovic, ” High Performance Feedback Control of Electromagnetic Vibratory Feeder ” , IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.57, Issue IX, pp.3087-3094, September 2010. (IF=3.481)
 3. K. Addi, Z. Despotovic , D. Goeleven, A. Rodic, “ Modelling and Analysis of a Non-Regular Electronic Circuits Via a Variational Inequality Formulation ”, Applied Mathematical Modeling, Vol.35., Issue 5, pp.2172-2184, May 2011.(IF=1.579)
 4. A.Radojković, S.M.Savić, N.Jović, J.Ćirković, Ž.Despotović, A.Ribić, Z.Branković, G.Brankovic, Structural and electrical properties of BaCe0.9Eu0.1O2.95 electrolyte for IT-SOFCs“, Electrochimica Acta,  Vol.161, pp.153-158,  March 2015,  doi:10.1016/j.electacta.2015.02.075(IF=4.504)
 5. Z.V.Despotovic, Dj.Urukalo, M.Lecic, A.Cosic, Mathematical modelling of resonant linear vibratory conveyor with electromagnetic excitation: simulations and experimental results“, Applied Mathematical Modeling, ISSN: 0307-904X, Vol.41, No.1, pp.1-24, January 2017, (IF=2.291),  http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2016.09.010

Б) Радови у међународним часописима (категорија М23)

 1. Z. Despotovic , A. Ribic, V.Sinik, “ Power Current Control of a Resonant Vibratory Conveyor Having Electromagnetic Drive ”, Journal of Power Electronics, Vol.12, No.4, pp.678-689, July 2012. (IF=0.783)
 2. Z. Despotovic , A. Ribic, “The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, International Journal of Electrical and Power Engineering, Vol.6(1), pp.38- 42, April 2012.
 3. Z. V.Despotovic , V.Sinik „The Simulations and Experimental Results of Dynamic Behaviour of Torque Motor Having Permanent Magnets”, Journal of Electrical Engineering, ISSN 1335-3632, Vol.66, No.2, pp.92-102, April 2015. (IF=0.539)
 4. S.Srdic, Z.Despotovic, A Buck-Boost Converter Modified to Utilize 600V GaN Power Devices in a PV Application Requiring 1200V Devices”, Advances in Electrical and Computer Engineering,  ISSN 1582-7745, Vol.15, No.3, pp.59-64, August 2015. (IF=0.53).
 5. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, „Optimization of the Operation and Frequency Control of Electromagnetic Vibratory Feeder”, Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.26, No.1, pp.24-30, February 2016. (IF=0.561).
 6. V.Sinik, Z.V.Despotovic, I.Palinkas, „Improved power supply performance of vibratory conveyor drives“, Elektronika ir Elektrotechnika, ISSN 1392-1215, Vol.22, No.6, pp.3-9, December 2016 (IF=0.561).
 7. P.Misljen, Z.V.Despotovic, M.Matijevic, „Modeling and Control of Bulk Material Flow on the Electromagnetic Vibratory Feeder“, Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, Vol.57., Issue 4, pp.XX-XX, Paper accepted for publication  03.12.2016, (IF= 0.311)

В) Радови у међународним часописима верификовани посебном одлуком  (категорија М24)

 1. Z. V.Despotovic , M.Lecic, M.Jovic, A.Djuric “ Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With Electromagnetic Excitation ”, Journal FME Transactions, Vol.42, No.4, pp.281-289, December 2014. (IF=0.28)
 2. Z. V.Despotovic , A.M. Pavlovic, J.Radakovic, “ Using Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors ”, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, ISSN (Online) 2466-3603, Vol.1, No.3, pp.20-25, 2016. http://jmait.org/wp-content/uploads/2016/11/Despotovic-Pavlovic-Radakovic-Infotech_V1-I3.pdf

Kатегорија M30 (радови објављени на међународним скуповима)

А) Категорија М31 (Радови на међународним конференцијама -предавања по позиву)

 1. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, ”The Multiresonant Power Converter Topology for Supplying Electrostatic Precipitators on Thermal Power Plants, (Invited Lecture), V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012.
 1. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, RECONSTRUCTION OF VIBRATORY SIEVES DRIVES IN SYSTEM FOR SEPARATION BOILER ASH FROM SLAG ON THERMAL POWER PLANT TENT-B“, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.
 1. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanovic, I.Stevanovic, “POSSIBILITIES OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF SERBIA” (Invited lecture), International Scientific Conference SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION -development and application of clean technologies in agriculture, 14-16 December, 2016, Belgrade, Serbia

Б) Категорија М33 ( радови на међународним конференцијама)

 1. Z. Despotovic, M.Jovanovic, Z.Stojiljkovic, ”Microprocessor controlled converter for electromagnetic vibratory drive”, PROCEEDINGS of the XI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 31.X- 2.XI.2001,Vol.T2-1.5, pp.180-187.
 2. Z. Despotovic ,“Mathematical model of electromagnetic vibratory actuator”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T3-3.2, pp.1-5.
 3. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z.Despotovic, “General-Purpose Controller for Six-Joint Robot”, PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T4-4.3,pp.1-4.
 4. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic, ”Regulated Rectifier for Supplying Electrostatic Filters” PROCEEDINGS of the XII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 5.XI-7.XI.2003, Vol.T1-2.1, pp 1-5
 5. Z.Despotovic, Z.Stojilkovic, ”Current Controlled Transistor Power Converter for Driving Electromagnetic Vibratory Conveyor” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.1, pp. 1-5 .
 6. Z. Despotovic, M.Djukic,”Controlled Electro Resistive Annealing of Metal Ingot” PROCEEDINGS of the XIII International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 2.XI-4.XI.2005, Vol.T1-2.4, pp. 1-4.
 7. Z.Despotovic, Z.Stojiljkovic, ”PSPICE Simulation of Two Mass Vibratory Conveying System with Electromagnetic Drive” , PROCEEDINGS of International Conference “Computer as a tool” , Belgrade 21.XI.-24.XI 2005, Vol. II, pp.1509-1512.
 8. Z.Despotovic, I.Cvetkovic, S.Vukosavic,”New Technology for Electrostatic Precipitator Control” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.5,pp. 1-6.
 9. Z.Despotovic, S.Vukosavic,”High Frequency Control of Electrostatic Precipitator” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-3.6, pp. 1-6
 10. Z.Stojiljkovic, Z.Despotovic,”Optimization Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drive” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T4-4.8,pp. 1-6.
 11. Z. Despotovic, Z.Stojiljkovic ”Influence Regulated Vibratory Conveying Drive on The Mains Power” PROCEEDINGS of the XIV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 7.XI-9.XI.2007, Vol.T6-2.1, pp. 1-6.
 12. Z.Despotovic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, S.Vukosavic,”The Adaptive Control of Electrostatic Precipitators” , PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.
 13. Z. Despotovic, S.Vukosavic, D.Arnautovic, I.Stevanovic, ” The High Frequency Supply and Its Influence on The Quality Operation of Electrostatic Precipitators”, PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008-Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.
 14. S.Vukosavic, Z.Despotovic, B.Micovic, M.Bakic, ”The High Frequency Supply for Remove Fly Asch in TheSmoke of Thermal Plants”, PROCEEDINGS of the III International Symposium Power Plants 2008- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 28-31.X. 2008.
 15. S.Despotovic, Z.Despotovic, S.Sudarevic, ”The High Performances Signal Generator Implemented on Two Axes Hydraulic Pulsator”, PROCEEDINGS of the VI International Conference IEEE-EUROCON 2009- Russia , St.Petersburg , 18-23.V.2009.
 16. D.Prodanović, P.Vojt, Z.Despotovic, V.Vucurevic, ”The Measurements in Belgrade Sewer System”, INTERNATIONAL Symposium –The Modern Technology of Sewer and Technical Regulations, Association for water technology and sanitary engineering-Belgrade 17-19.IX.2009.
 17. Z.Despotovic, A.Ribic, ”Low Frequency IGBT Converter for Control Exciting Force of Electromagnetic Vibratory Conveyors”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28- 30.X.2009, Vol.T1-1.8, pp. 1-5.
 18. Z.Despotovic, M.Bakic, S.Vukosavic, ”The Service Testing of High Frequency High Voltage Electrostatic Precipitators Power Supply on Thermal Power Plant Morava”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol. EE-1.1, pp.1-6.
 19. S. Vukosavic, Z.Despotovic, O.Djordjevic,”The Development of High Voltage High Frequency 60kVA Power Transformer for Supplying of Electrostatic Precipitator Stations on thermal Power Plants”, PROCEEDINGS of the XV International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 28-30.X.2009, Vol.EE3-1.3, pp. 1-6.
 20. M. Batic, A.Vitorovic, Z.Despotovic, ”The Consideration of Optimal Control Algorithms for Hybrid Renewable Energy Systems”, XVI International Conference YU INFO 2010 , Kopaonik, 03-06.03.2010.
 21. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Bakic, ”The Modern Electrostatic Precipitators”, XV International Conference ENERGY 2010, Zlatibor , 23.03-26.03.2010.
 22. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Increase of Electrostatic Precipitators Efficiency on Thermal Power Plant Morava by Retrofit of of Low Voltage Converter Sections and Installation of Device ETFDBS180”,PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X. 2010.
 23. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, M.Tasić, ”The Exploitation Investigations of High Frequency Plant for Electrostatic Precipitators Supplying on Thermal Power plant- Morava”, PROCEEDINGS of the IV International Symposium Power Plants 2010- Society of Thermal Engineers of Serbia, Vrnjacka Banja 26-29.X. 2010.
 24. Z.Despotovic, A.Ribic, ”Vibratory Control of The Resonant Feeder With Electromagnetic Drive”, VIII International Symposium of Industrial Electronics-INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010.
 25. V.Sinik, Z.Despotovic, V.Milicevic, ”Definitions, standards, measuring procedures and equipment for check compatibility of electrical devices with emission norm”, VIII International Symposium of Industrial Electronics – INDEL2010, B.Luka, 4-6.XI.2010.
 26. V.Sinik, S.Jankovic, Z.Despotovic , „The Exposure of Humans to the Electromagnetic Fields“, International Conference – Ecology of Urban Areas , Zrenjanin, Septembar 2011.
 27. S.Vukosavic, Z.Despotovic, N.Popov, ”Retrofit Power Supply of Electrostatic Precipitators on Thermal Power Plant-Morava”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T1-1.9, pp. 1-5.
 28. Z. Despotovic, A.Ribic, ”The Increasing Energy Efficiency of the Vibratory Conveying Drives with Electromagnetic Excitation”, PROCEEDINGS of the XVI International Symposium of the Power Electronics, N.Sad 26-28.X.2011, Vol.T3-1.10, pp. 1-5.
 29. V. Sinik, Z.Despotovic, ” Influence of Electromagnetic Radiation on Health of People. Limits for Exposure to EMF”, XI International Scientific-Professional Symposium INFOTEH- Jahorina 2012.
 30. Z. Despotovic, V.Sinik, A.Ribic, ”The Impact of Switch Mode Regulated Vibratory Resonance Conveyor with Electromagnetic Drives on Power Supply Network”, XV International Power Electronics and Motion Control Conference, N.Sad 4-6.IX.2012.
 31. Z. Despotovic, A.Ribic, ”The Control of Electromagnetic Vibratory Actuator for Efficient Flow of Dust Particulates from The Collecting Hoppers of Electrostatic Precipitators”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012.
 32. Z. Despotovic, M.Jankovic, V.Sinik, ”The Spectral Composition of The Input Current of Regulated Vibratory Conveying Drives and Their Effect on Power Supply Network”, V International Symposium Power Plants 2012- Society of Thermal Engineers of Serbia, Zlatibor 30.X-2.XI 2012.
 33. Z. Despotovic, A.Ribic, M.Terzic, ”A Comparison of Energy Efficiency of SCR Phase Control and Switch Mode Regulated Vibratory Conveying Drives”, IX International Symposium Industrial Electronics –INDEL 2012, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 1-3.XI 2012.
 34. K.Dervic, S.Jankovic, Z.Despotovic, V.Sinik, V.Kerleta, ” The Radiation of Electromagnetic Fields of Very Low Frequency”, II International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS” 2012, 15 October, Zrenjanin.
 35. V. Sinik, Z.Despotovic, S.Jankovic, V.Kerleta, “The Survey of Applied Power Solutions for Wind Farms”, II International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2012), 31. October 2012, Zrenjanin.
 36. Z. Despotovic, S.Vukosavic, M.Terzic, “Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.
 37. Z. Despotovic, A.Ribic, “Modelling and Control of Electromagnetic Vibratory Actuator Applied in Vibratory Conveying Drives”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20- 22.03.2013.
 38. Z.Despotovic, “Some Experiences in the Exploitation of Triboelectric Sensors for Measuring Concentration of particulate Matter on Thermal Power Plants”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013.
 39. V.Sinik, Z.Despotovic, Lj.Radovanovic, “Influence of Non Ionizing Radiation on the Environment”,International Science Conference – 5th EMC Project Conference, Becici, Montenegro, 07-10.05, 2013.
 40. V.Sinik, Z.Despotovic, M.Bjelica, V.Kerleta, “Radiofrequency Radiation of GSM Network”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013.
 41. K.Dervic, V.Sinik, Z.Despotovic, V.Kerleta, “Radiation of Electromagnetic Fields at Radio Frequency”, III International Conference “ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013”, Kaštel Ečka, Zrenjanin, 11-12.10, 2013.
 42. Z.V.Despotovic, V.Sinik, “Improving Performance Power of Drive with Electromagnetic Vibratory Feeder”, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2013), 30-31.10 2013, Zrenjanin.
 43. S.Vukosavic, Z.V.Despotovic, N.Popov, M.Terzic, “Multi Resonant Topology of ESP Power: Simulations and Experimental Results”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10-1.11.2013
 44. Z.V.Despotovic, A.Ribic, V.Sinik, “Power Converters for Efficient Flow of Dust Particulate from ESP Collecting Hoppers”, 17th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS- 2013, Novi Sad, 30.10- 1.11.2013
 45. Despotovic Zeljko V., Jovic Milan, Grujic Aleksandra (2014) „DC Injection in Low Voltage Power Network Produced by Regulated Resonant Vibratory Conveying Drives“ . In Proceedings of XIII International Scientific –Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.
 46. Despotovic Zeljko V., Jovic Milan (2014) „Mathematical model of electromagnetic vibratory exciter with incremental motion“. In Proceedings of the XIII International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2014.
 47. Z.V.Despotovic, M.Lecic, M.Jovic, “Vibration Control of Resonant Vibratory Feeders With ElectromagneticExcitation”, 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINES, MECHANICS AND MECHATRONICS -CURRENT TRENDS, Serbia, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering on July 1-2. 2014.
 48. M.M. Filipovic, A.M.  Djuric,  Lj.  B.  Kevac,  Z.V.Despotovic.  “The  Elastic  F-Type  Cable Suspended Parallel Robot in The Service of Parents “, International  Workshop  and  Summer School on Medical and Service Robotics 2014, July 10 – 12, 2014, EPFL Lausanne, Suisse .
 49. Aleksandar Rodic, PhD.Mech.Eng, Zeljko Despotovic,PhD.Elec.Eng (presenter), Milos Jovanovic, PhD.Elec.Eng, Svemir Popic, MSc.Mech.Eng,Ilija Stevanovic MSc.Mech.eng, „MOBILE ROBOTIC SOLAR GENERATOR MobiSunProEnergy™-APPLICATION IN NEW ENERGY TECHNOLOGIES“, VIII International Forum for Clean Energy Technologies 2014 ENERGY CHARTER = SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIA, Novi Sad, 30th September – 1st October 2014
  http://www.ktt.uns.ac.rs/reec/FORUM%202014/dan%202/02.5DespotovicIMP.pdf
 50. Vladimir Šinik, Momčilo Bjelica, Željko Despotović, Dalibor Dobrilović , Vojin Kerleta, „MEASUREMENT AND ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY HIGH FREQUENCY“, IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 201, 9-10th October 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 527-533
 51. Kemal Dervić, Vladimir Šinik, Željko Despotović, Slobodan Janković, Dalibor Dobrilović, Momčilo Bjelica, Vojin Kerleta, „MEASUREMENT AND ANALYSIS OF STATIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS OF VERY LOW FREQUENCY“, IV International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014, 9-10th October 2014,Zrenjanin, Serbia, pp.519-526
 52. Željko Despotović, Vladimir Šinik, Dalibor Dobrilović, „REDUCING THE IMPACT OF SWITCHING VIBRATORY CONVEYOR DEVICE ON A POWER NETWORK“, IV International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2014 (IIZS 2014) October 15th, 2014, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578
 53. Željko Despotović, Miloš Jovanović, „AC/AC POWER CONVERTER FOR THERMAL PROCESSING OF MASSIVE METAL PARTS“, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2014“, 28- 31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1, pp. 645 – 655
 54.  S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović,Popov, N.Lepojevic, „ELECTRO-THERMAL TESTING OF HIGH VOLTAGE HIGH FREQUENCY ESP POWER AR70/1000“, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31.October 2014, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.
 55. M.D.Jovanović, Ž.V.Despotović, T.Ilić, S.Milanović, „Two Channel Electronic Device for Cortical Stimulations by Microampere DC Currents“, Full Papers of Proceeding of XIV International Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2015; 03/2015.
  https://www.researchgate.net/publication/273774381_Two_Channel_Electronic_Device_for_Cortical_Stimulations_by_Microampere_DC_Currents
 56. D.Katic, A.Cosic, Z.V.Despotovic, „QuickBot as Educatonal and Research Platform for Multi Mobile Robotic Systems“, Vol.1, pp. 70-75, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica.
 57. M.Vujovic, Z.V.Despotovic, „Dynamic Stress Distribution in Composite Leaf Springs for Electromagnetic Vibratory Feeder“, Vol.1, pp. 186-190, Full paper of Proceedings of 3-rd International conference and workshop-Mechatronics in practice and education-MECHEDU 2015, 14-15.05.2015, Subotica.
 58. P.Misljen, R.Mitrovic, Z.V.Despotovic, M.Matijevic, „SCADA Application for Control and Monitoring of Vibratory Feederr“, Paper AUI3.6, IcETRAN 2015, Silver Lake, 08-14.06.2015, Serbia
 59. S. Kovačević , S.Mravik, A. Rodić , Ž. Despotović , I. Stevanović , M. Jovanović , „Patented concentrator of solar energy in production of thermal energy and electricity“ in Proceedings of the 3rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources, File 14, ISBN 978-86-81505-78-6, Belgrade, October, 15th-16th, 2015.
 60. Ž.V. Despotović, V.Šinik, S.Janković, D.Dobrilović, M.Bjelica, „Some specifics of vibratory conveyor drives“, Proceedings of V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), Vol.1., pp.247-253, ISBN:  978-86-7672-259-4 ,  October 15-16th, 2015, Zrenjanin, Serbia.
 61. Ž.V. Despotović, A.M.Pavlović, J.Radaković, „The Regulated Drive of Vibratory Screens with Unbalanced Motors“, Proceedings of 15-th International Scientific – Professional Symposium INFOTEH-JAHORINA 2016, March 16-18th, 2016, Bosnia and Herzegovina, Vol.15., pp. 155-160, ISBN 978-99955-763-6-3, March 2016.
  Link: http://www.infoteh.rs.ba/rad/2016/ENS-2/ENS-2-7.pdf
 62. J.Subic, M.D.Jovanovic, Ž.V. Despotović, M.Jelocnik, Possibilities of application of robotic systems and smart sensor networks in integral agricultural apple production, 25-th International Conference on the Danube River, Robotics Alpe Adria Danube Region- RAAD 2016, Belgrade, June 30th-July 2nd, 2016.
 63. V.Sinik, Z.V.Despotovic, S.Jankovic, EXPOSURE TO WHOLE-BODY VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT, Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September  2016, Zrenjanin, Serbia, pp.331-339.
 64. 64. V.Sinik, S. Jankovic, V.Despotovic, HEALTH SURVEILLANCE , HEALTH RISKS, SIGNS AND SYMPTOMS FOR HAND-ARM VIBRATION, Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.340-347.
 65. V.Sinik, V.Despotovic, S.Jankovic, EXPOSURE TO HAND-ARM VIBRATION, TOOLS FOR CALCULATING DAILY EXPOSURES AND MEASURMENT, Proceedings of V International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016, ISBN 978-86-7672-291-4, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, pp.348-357.
 66. M.Lj.Ivanov, M.Kržaček, N.Milović, A.H.Roknić. Ž.V.Despotović, „Project-The Environmental Protection and Use of Renewable Energy Sources for Increasing Energy Efficiency in Secondary Technical School Mihajlo Pupin in Kula, Vojvodina“ in Proceedings of the 4rd International Conference on Renewable Electrical Power Sources ISBN 978-86-81505-78-6, pp.1-12, Belgrade, October, 17th-18th, 2016.
 67. V. Šinik, Ž.V.Despotović, S.Janković, “ BACKGROUND OF A VIBRATION MEASUREMENT TO HAND-ARM VIBRATION, HEALTH SURVEILLANCE AND HEALTH RISKS, VI International Conference Industrial Engineering And Environmental Protection 2016 (IIZS 2016) October 15th, 2016, Zrenjanin, Serbia, pp. 571-578, ISBN 978-86-7672-293-8
 68. Ž.V.Despotović, M.Majstorović, VOLTAGE STABILISATION AND SYNCHRONISATION OF DC/AC POWER CONVERTERS IN MOBILE OFF-GRID SOLAR POWER SYSTEM“, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.

Kатегорија M50 (радови објављени у националним часописима)

А) Категорија М51 (водећи национални часописи)

 1. Ž. Despotović, S.Vukosavić, D.Arnautović, I. Stevanović, ”Visokofrekventno napajanje i njegov uticaj na kvalitet rada elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Vol.4, pp.132-143, Decembar 2008.
 2. D.Prodanović, P.Vojt, Ž.Despotović, V.Vučurević, ”Merenja na beogradskom kanalizacionom sistemu”, VODA i SANITARNA TEHNIKA, Vol.4, pp.69-80, Jul-Avgust 2009.
 3. Ž.Despotović, S.Vukosavić, M.Bakić, ”Savremeni elektrostatički izdvajači”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3, pp.237-247, Mart 2010.
 4. Ž.Despotović, S.Vukosavić, ”Razvoj prototipa visokonaponskog visokofrekventnog transformatora za napajanje elektrostatičkih izdvajača”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIII Vol.2, pp.107-116, Septembar 2010.
 5. Ž.Despotović, A.Ribić,”Amplitudsko-frekventna kontrola rezonantnih vibracionih dozatora sa elektromagnetnom pobudom”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.4, pp.15-22, Oktobar 2010.
 6. S.Vukosavic, N.Popov, Z. Despotovic,“Power Electronics Solution to Dust Emissions from Thermal Power Plants, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.7, No2, pp.231-252, November 2010.
 7. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti ”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp. 137-141, Mart 2011.
 8. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1, Godina XIII, pp.229-235, Mart 2011.
 9. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.2, Godina XIII, pp. 32-35, Mart 2011.
 10. S.Vukosavić, Ž.Despotović, O.Đorđević, N.Popov, M.Bakić, D.Nešić, M.Tasić, G.Stanković, S.Milosavljevic, Lj.Jovanović, D.Kisić, ”Rezultati eksploatacionih ispitivanja karakteristika elektrofiltara na TE-Morava, napajanog iz visokofrekventnog sistema domaće proizvodnje AR70/1000”, ELEKTROPRIVREDA, Godina: LXIV, Vol.1, pp.5-18, Jul 2011
 11. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ” Retrofit napajanja elektrostatičkih izdvajača čestica iz dimnih gasova na termoelektranama”, TEHNIKA-Elektrotehnika, Vol.66/br.4, pp.597-605, Septembar 2011.
 12. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ” Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE Morava”, ELEKTROPRIVREDA (rad nagrađen kao najzapaženiji na konferenciji CIGRE 2011-Zlatibor , STK HVDC i Energetska elektronika), Vol.64/br.3, pp.241-249,  Sept./Okt. 2011
 13. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, „Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.1-2, Godina XIV, pp.121-127, Mart 2012
 14. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara“, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 116-123, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 15. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektro-otporno žarenje masivnih metalnih delova”, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 359-364, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 16. Ž.Despotović,”Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača“, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVI, pp. 89-99, Mart 2014, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 17. P.Mišljen, Ž.Despotović, M.Matijević, ”Energetski efikasno upravljanje vibracionim dozatorom: eksperimentalna verifikacija“, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 276-281, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 18. V.Šinik, Ž.Despotović, ”Zračenje elektromagnetskih polja vrlo niskih frekvencija i njihov uticaj na okolinu“, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII, pp. 282-288, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 19. Ž.Despotović, S.Vukosavić, N.Lepojević, D.Mihić, ”Termička karakterizacija VNVF energetskog pretvarača 100kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača“,  ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVII,  pp. 289-296, Mart 2015, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.
 20. V.Šinik, Ž.Despotović, ” Viši harmonici struje na mrežnoj strani trofaznih ispravljača koji napajaju motore u valjaoničkim stanovima“, Energetske tehnologije, Vol.13, No1, pp.15-23, Januar 2016
 21. R.Mitrović, P.Mišljen, Ž.V.Despotović, M.Matijević, ” Implementacija algoritama upravljanja rezonantnog vibracionog dozatora na SIMATIC S7-1200 iz MATLAB Simulink okruženja”, TEHNIKA , Vol.71, No1, pp. 64-69, Januar 2016.
 22. 22. Ž.V. Despotović,D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. „Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu „, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 252-260, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651
 23. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, „Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom „, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 207-214, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.
 24. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, “ Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B „, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 165-174, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.

Б) Категорија М52 (национални часописи)

 1. Z.Despotovic, S.Despotovic, S.Sudarevic, ” Electro-Hydraulics Vibratory Exciter for Investigating Vehicle Vibration Effects on Humans”, Scientific Technical Review, Vol.60, No.01, pp.3-11, September 2010.

В) Категорија М53 (национални часописи)

 1. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.31-40, Mart 2010.
 2. Ž.Despotović, A.Ribić, ”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibracionih pogona ”, Energetske Tehnologije, Vol.7, Br.4, pp.66-75, Mart 2010.
 3. V.Sinik, Ž.Despotović, M.Bjelica, „EMI/TERMAL Dizajn Prekidačkih Napojnih Uređaja”, ENERGETSKE TEHNOLOGIJE, Društvo za sunčevu energiju „Srbija Solar“, Vol.10, ISSN 1451-9070 pp.18-24, 2013.
 4. V.Šinik, Ž.Despotović, ” Viši harmonici struje na mrežnoj strani trofaznih ispravljača koji napajaju motore u valjaoničkim stanovima“, Energetske tehnologije, Vol.13, No1, pp.15-23, Januar 2016

Kатегорија M60 (радови објављени на националним скуповима)

А) Категорија М61 (Радови на националним скуповима-предавања по позиву)

 1. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Z.Popov, “Uređaji energetske elektronike za smanjenje emisija čvrstih čestica na termoelektranama“ (plenarno predavanje po pozivu), Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol.1, No1, pp.1-214, ISBN 978­86­ 80464­00­8; Skup organizovan pod pokroviteljstvom Udruženja klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Б) Категорија М63 ( радови на домаћим конференцијама)

 1. Ž.Despotović, N.Vulić, ”Poluprovodnički teretni prekidač na elektro lokomotivama serije 461”, Zbornik radova XXXIX Konferencije ETRAN, Zlatibor 6-9.VI.1995, pp. 547-550.
 2. V.Lazarević, N.Vulić, Ž.Despotović,”Tiristorski teretni prekidač rekonstruisanog regulatora napona na lokomotivama 25kV, 50Hz”, Zbornik radova VIII Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 27-29. IX. 1995, pp. 259-266.
 3. Ž.Despotović, D.Ostojić, M.Timotijević ”Mikrokontrolerski nadzor i upravljanje mikserom u okviru tehnološke linije VINFLEKS”-P.S.GRMEČ, Zbornik radova XL konferencije ETRAN , Budva 4-7. VI. 1996, pp. 34-37
 4. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, ”Tiristorski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibratora”,Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp.150-156.
 5. Z.Stojiljković, Ž.Despotović,”Korekcija faktora snage u pogonu elektromagnetnih vibratora”, Zbornik radova X Simpozijuma Energetska Elektronika, N.Sad 14-16.X. 1999, pp. 157-164.
 6. M. D. Jovanovic, M.Vukobratovic, Z.V.Despotovic, General-Purpose Six-Joint Robot Controller”, PROCEEDINGS of the XLVII Conference ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol. IV, pp.371-375.
 7. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Jovanović, “Frekventno kontrolisan energetski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibracionih dozatora”, Zbornik radova XLVII konferencije ETRAN, H.Novi 8-13.06.2003, Vol.I, pp.413-416.
 8. Ž.Despotović, M.Peško,“Matematički model Vibraciono-Transportnog Pogona sa Elektromagnetnim Vibracionim Aktuatorom”, Zbornik radova XLVIII konferencije ETRAN, Čačak 8-13.06.2004, Vol.I, pp.276-279
 9. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, “Jedna realizacija AC/DC Tranzistorskog Energetskog Pretvarača za Pogon Elektromagnetnih Vibracionih Transportera”, V Simpozijum Industrijska Elektronika INDEL, Banja Luka, 11-13.IX.2004, Zbornik radova T2A, pp.34-40.
 10. Ž.Despotović, “Dinamičko ponašanje momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.369-373.
 11. М.Peško, Ž.Despotović, О.Rakić ,“ Matematički model momentnog motora sa permanentnim magnetima”, Zbornik radova XLIX konferencije ETRAN, Budva 5-10.06.2005, Vol.I, pp.373-377.
 12. A.I. Ribic, Z.V. Despotovic, „PI plus State Observer Control of Electromagnetic Vibratory Feeder „, 53rd ETRAN Conference, Vrnjačka Banja, Serbia, June 15-19, 2009.
 13. Ž.V. Despotović, A.I. Ribić, „Strujna Kontrola Rezonantnih Elektromagnetnih Vibracionih Dozatora „, 53 Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-19.06.2009.
 14. Ž.Despotović, O.Đorđević, M.Tasić, „Realizacija visokofrekventnog postrojenja za napajanje elektrostatičkih izdvajača na TE Morava“, 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010.
 15. O.Đorđević, Ž.Despotović, „Visokofrekventni regulisani ispravljač 60kV/1A za napajanje elektrostatičkih izdvajača“, 54 Konferencija ETRAN, Donji Milanovac, Srbija, 07-11.06.2010.
 16. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, „Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.
 17. Ž.Despotović, V.Šinik, A.Ribić, „Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono transportnih pogona, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.
 18. V.Šinik, Ž.Despotović, S.Besarabić, „Elektromagnetska kompatibilnost električnih uređaja i primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetske usklađenosti, Naučno-stručni skup EFIKASNOST U PRIVREDI-2010, Zrenjanin, Srbija, 26-27.11.2010.
 19. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Visokonaponski visokofrekventni energetski pretvarač za elektrostatičko izdvajanje čestica iz dimnih gasova na termoelektranama: finansijski efekti”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.
 20. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov,”Univerzalni elektronski merni modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.
 21. Ž.Despotović, A.Ribić,”Uvećanje energetske efikasnosti elektromagnetnih vibraciono-transportnih pogona”, Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2011, Zlatibor , 23.03-25.03.2011.
 22. S.Vukosavić, Ž.Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE-Morava”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011.
 23. V.Šinik, Ž.Despotović, B.Jovanović, ” Primena prenosnih struktura i postrojenja za proveru elektromagnetne usklađenosti električnih uređaja”, CIGRE Srbija 2011, Zlatibor , 29.05-31.05.2011.
 24. V.Šinik, Ž.Despotović , „Ekranizacija i metode za izračunavanje elektromagnetske efektivnosti ekranizacije”, Zbornik radova XVI Savetovanja Ee-2011, Vol. Ee 4, pp.1-5., N.Sad, Srbija, 26-28.10.2011.
 25. Ž.Despotović, A.Jevtović, I.Berkeš, ”Razvoj upravljačkog uređaja ventila sigurnosti bubnja, pregrejača i međupregrejača pare kotlovskog postrojenja K6-bloka A5/110MW na TE Kolubara”, 28 Simpozijum ENERGETIKA 2012,  Zlatibor , 27.03-30.03.2012.
 26. M.Jovanović, Ž.Despotović, ” Nao- Humanoidni robot visokih performansi”, 56.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 11-14. Jun 2012.
 27. Ž.Despotović, A.Ribić, ” IGBT energetski pretvarač za kontrolisano vibraciono pražnjenje prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača”, CIGRE Srbija 2013,  Zlatibor , 26.-30.05.2013.
 28. I.Stevanović, S.Popić, A.Rodić, Ž.Despotović, M.Jovanović, ” Pokretni robotizovani solarni generator, primer konstruktivnog rešenja mehaničke strukture”, 57.Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 3-6. Jun 2013.
 29. Ž.Despotović,” Impulsno kontrolisani energetski pretvarač za elektro-otporno žarenje masivnih metalnih delova”, XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014,  Zlatibor , 25.03-28.03.2014.
 30. Ž.Despotović,” Kontrola vibracionog pražnjenja prihvatnih levkova na postrojenjima elektrostatičkih izdvajača“, XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014,  Zlatibor , 25.03-28.03.2014.
 31. S.Vukosavić, Ž.Despotović, N.Popov, N.Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara“, XXX Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2014,  Zlatibor , 25.03-28.03.2014.
 32. Ž.Despotović, M.Nedeljković, ” Rezonantni energetski pretvarač za amplitudsko- frekventno upravljanje elektromagnetnim vibracionim aktuatorima „, XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina 18-20.03.2015.
 33. M.Nedeljković, Ž.Despotović ”Specifičnosti visokonaponskih visokofrekventnih merenja na elektrodnom sistemu elektrostatičkih izdvajača u termoelektranama“, XIV Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2015, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 18-20.03.2015,
 34. Ž.V.Despotović, S.N.Vukosavić, N.Popov, D.Mihić, ”Metodologija i način elektro-termičkog testiranja  visokonaponskih visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara”, 32. Simpozijum  CIGRE Srbija 2015,  Zlatibor , 17.05-21.05.2015.
 35. Ž.V.Despotović, ”Uvećanje energetske efikasnosti napojnih jedinica elektrostatičkih izdvajača primenjenih na termoelektranama” (predavanje po pozivu), Zbornik radova -III Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 17-34, ISBN 978-86-916839-2-4; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 11.09.2015.
 36. Ž.V.Despotović, A.Rodić, I.Stevanović, M.Jovanović, S.Popić, “Primena mobilnog robotizovanog solarnog generatora u novim ekološkim tehnologijama u poljoprivredi“, Zbornik radova I savetovanja sa međunarodnim učešćem – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAZVOJ I PRIMENA U UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE IT EKO 2015, Beograd 07-08.12.2015, Vol1, No1, pp.15-25, ISBN978­86­ 80464­00­8; skup organizovan pod pokroviteljstvom Udruženja klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj
 37. A.Grujić, S.Stojković, Ž.V.Despotović, V.Petrović, “Povećanje energetske efikasnosti VIŠER-a instaliranjem fotonaponske krovne elektrane“, Zbornik radova III naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2015, Beograd, 04-05.12.2015, Vol1, No1, pp.123-128, ISBN 976­86­7498­064­4.
 38. Ž.V.Despotović, A.Pavlović, D.Ivanić, V. Arsovski, “Povećanje efikasnosti sistema vibracionog odvajanja šljake od pepela na termoelektranama“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Održiva Energetika 2016″, Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.61-72, ISBN 978-86-464-01-5.
 39. A.Rodić, M.Vujović, Ž.V.Despotović, “Izgradnja energetski održivih naselja“, Zbornik radova I Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Održiva Energetika 2016″, Tara 16-18.03.2016, Vol.1, No1, pp.135-144, ISBN-978-86-464-01-5.
 40. Đ.Pavlović, Ž.V.Despotović, I.V.Naumovska, A.Grujić, „Regulacija napona i učestanosti dizel električnog agregata opterećenog asinhronim motorom„, Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3., Link: http://www.infoteh.rs.ba/rad/2016/SUP-2/SUP-2-4.pdf
 41. D.Mihić , M.Terzić , S.N.Vukosavić , Ž.V.Despotović, „Novi analitički model koji uzima u obzir efekte međusobne interakcije faza 8/6 prekidačkog reluktantnog motora“, Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.161-166, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3., Link: http://www.infoteh.rs.ba/rad/2016/ENS-2/ENS-2-8.pdf
 42. Ž.V. Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović. “ Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu „, XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.
 43. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, „Uticaj efekata međusobne interakcije faza na dinamičke karakteristike pogona sa 8/6 prekidačkim reluktantnim motorom „, XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.
 44. Ž.V.Despotović, A.M.Pavlović, D.Ivanić, V.Arsovski, “ Rekonstrukcija pogona vibracionih sita u okviru sistema za transport šljake i pepela na termoelektrani Nikola Tesla – B „, XXXII Savetovanje ENERGETIKA 2016, 22.03-25.03.2016 god. Zlatibor.
 45. D.Mihić, M.Terzić, S.N.Vukosavić, Ž.V.Despotović, „Коmparativna analiza performansi unipolarno i bipolarno napajanog 8/6 prekidačkog reluktantnog motora“, Zbornik radova 60-te Konferencije za Elektroniku, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatiku i Nuklearnu tehniku-ETRAN, Zlatibor, 13-16. Jun 2016, Vol.60, Br.1, pp.60-65, ISSN: 978-86-7466-618-0.
 46. Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, ”Primena mobilnih solarnih jedinica u ratarstvu i stočarstvu”, Zbornik radova – IV Sajam Energetske Efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, Vol.1, pp. 11-26, ISBN 978-86-916839-3-1; skup organizovan pod pokroviteljstvom SDIT grada Požarevca, Požarevac, 28.10.2016.

KАТЕГОРИЈА  M80-Tехничка решења

A) Нови производ или технологија уведени на међународном нивоу (M81)

 1. M.Jovanović, M.Timotijević, Ž.Despotović, Upravljački sistem za nadzor i kontrolu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda AB korpusa luke Novorosijsk.Rešenje rađeno u periodu novembar 1994.-mart 1997. za firmu TRANEX LTD., Limasol-Kipar. Rešenje koristi AB korpus luke Novorosijsk-Rusija.
 2. Ž.Despotović, D.Kos, A.Šijaković, Elektronski upravljački modul za vibracioni separator mulja. Rešenje primenjeno na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda AB korpusa luke Novorosijsk, Novorosijsk, Rusija, mart 1996. Rešenje rađeno za firmu TRANEX LTD., Limasol-Kipar , rešenje koristi AB korpus luke Novorosijsk-Rusija.

B) Индустријски прототип (M82)

 1. Ž.Despotović, M.Timotijević, Pretvarač VULREG sa programiranom strujnom kontrolom za pobudu hidrauličkog ventila pritiska.
  Rešenje rađeno u okviru upravljačkog sistema hidrauličke tunelske prese -″Vulkan″, Niš, Maj 1991., rešenje koristi ″Vulkan ″-Niš.
 2. M.Timotijević, Ž.Despotović, M.Topalović, Elektronski upravljački uređaj za nadzor i kontrolu pulzatora za odmuljivanje-vodovod Kumanovo.
  Rešenje rađeno za JP „VODOVOD“-Kumanovo, decembar 1991.-januar 1992., rešenje koristi JP  „VODOVOD“-Kumanovo.
 3. B.Kiković, M.Timotijević, Ž.Despotović, Elektronski uređaj za nadzor i kontrolu pneumatskog filtarskog postrojenja vodovoda Prijepolje.
  Rešenje rađeno za JKP „LIM“-Prijepolje, oktobar 1991.-februar 1992., rešenje koristi JKP „LIM“-Prijepolje.
 4. N.Vešović, V.Buljak, Ž.Despotović, Prototip uređaja za nadzor i kontrolu elektromotornog pogona dozatora sa reverzibilnim tračnim transporterima automatske linije za sortiranje i dotur drveta.
  Rešenje rađeno u periodu februar-jun 1992. za DP Industriju viskoznih proizvoda i celuloze ″VISKOZA″-Loznica , rešenje koristi ″VISKOZA″ Loznica.
 5. M.Timotijević, M.Krstić, Ž.Despotović, V.Ignjatović, Upravljački uređaj pneumatske pošte ND 60 sa četiri podstanice.
  Rešenje rađeno na objektu PTT Beograd-Takovska 2 za JP PTT Saobraćaja ″Srbija″ u periodu jul-decembar 1992. god. Rešenje koristi JP PTT Saobraćaja ″Srbija″.
 6. Ž.Despotović, S.Strujić,V.Buljak, Programabilni automat za obradu ivica staklenih čaša.
  Rešenje rađeno za Srpsku Fabriku Stakla (pogon ″Ručno Staklo″) -Paraćin u periodu februar 1992.-jun 1993. Rešenje koristi pogon ″Ručno Staklo″-SFS Paraćin.
 7. M.Timotijević, Ž.Despotović, D.Ostojić, Razvoj prototipa rekonstruisanog regulatora napona URELA 30/600 za elektrolokomotive serije 461-000/100. Rešenje rađeno za JŽTP „Beograd“, Beograd u periodu jul 1994.-decembar 1995. Rešenje koristi  JŽTP „Beograd“.
 8. M.Timotijević, Ž.Despotović, N.Vulić, Z.Lazarević, Razvoj prototipa tiristorskog teretnog prekidača rekonstruisanog regulatora napona URELA 30/600+Cs25 na elektrolokomotivi serije 461-000/100.
  Rešenje rađeno za preduzeće „MINEL-ELVO“ m.d.d., Beograd u periodu oktobar 1994.-septembar 1995. Rešenje koristi JŽTP „Beograd“.
 9. Z.Stojiljković, Ž.Despotović,V.Buljak, N.Vešović, Uređaj za nadzor i upravljanje obrtnim stolovima sistema za demontažu i čišćenje ležajeva.
  Rešenje rađeno za toplu valjaonicu- Metalurški Kombinat Smederevo u periodu februar –jun 1994. Rešenje koristi MK Smederevo-Topla Valjaonica.
 10. Ž.Despotović, M.Timotijević, Uređaj za podešavanje broja obrtaja i pozicioniranje jednofaznog elektromotornog pogona pokretnog vagoneta sa dizalicom.
  Rešenje rađeno za toplu valjaonicu- Metalurški Kombinat Smederevo (MKS) u periodu februar–jun 1995. Rešenje koristi MKS Smederevo-″Topla Valjaonica″.
 11. Ž.Despotović, M.Timotijević, M.Jovanović, Mikrokontrolerski uređaj za nadzor i upravljanje mikserom u okviru tehnološke linije VINFLEKS-P.S.″Grmeč″.
  Rešenje rađeno u periodu novembar 1995.-avgust 1996. u okviru sanacije i rekonstrukcije fabrike homogenih podnih obloga VINFLEX- P.S. ″GRMEČ″ po inženjering sistemu. Nosilac posla je bio Institut za transfer tehnologije, inženjering i marketing ″ITTIM″sa o.sub.o, Lj.Bogdana 1a, Beograd. Rešenje koristi P.S. ″GRMEČ″ a.d.
 12. Ž.Despotović, M.Peško, Upravljački uređaj radijalnog zgrtača mulja.
  Rešenje rađeno u periodu avgust–oktobar1997. za „DAM“ Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge sa P.O.-S.Mitrovica, rešenje koristi JKP ″TOPOLA″-Topola u okviru Postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Topola
 13. Ž.Despotović, M.Timotijević, M.Jovanović, Mikrokontrolerski uređaj za automatsko ispumpavanje vode iz rudnika Ajvalija.
  Rešenje rađeno za , RMHK „Trepča“-Kosovska Mitrovica, Srbija u periodu mart-januar 1997. Rešenje koristi RMHK „Trepča“.
 14. Ž.Despotović, P.Jeftović, I.Berkeš, Upravljački sistem brodske prevodnice N.Bečej.
  Rešenje rađeno u periodu jun-novembar 1998. za JVP „Srbijavode“, Beograd. Danas rešenje koristi JP Vode Vojvodine-N.Sad.
 15. M.Jovanović, D.Ostojić, M.Timotijević, Ž.Despotović, Razvoj upravljačkog uređaja za nadzor i kontrolu sistema strelišnih meta na poligonu.
  Rešenje rađeno u periodu maj 1998.god-novembar 1999. za potrebe VTI Vojske Jugoslavije-Katanićeva 15, Beograd. Rešenje koristi Vojska Jugoslavije.
 16. Ž.Despotović, M.Jovanović, N.Grujić, Višekanalni sekvencijalni merni uređaj za nadzor i kontrolu temperatura sušara-BIOPROTEIN, Obrenovac.
  Rešenje rađeno u periodu april-jun 1999 godine za Fabriku proteina i ulja „BIOPROTEIN“ a.d. Obrenovac. Rešenje koristi u eksploataciji počev od juna 1999. Fabrika proteina i ulja „BIOPROTEIN“ a.d. Obrenovac.
 17. Ž.Despotović, M.Timotijević, Unidirekcioni tiristorski pretvarač za pogon elektromagnetnih vibratora u sistemu za doziranje klinkera.
  Rešenje rađeno u periodu jun-septembar 1999. za firmu „SINDI“ Novi Popovac. Rešenje koristi Fabrika Cementa „N.POPOVAC“- Paraćin počev od septembra 1999.
 18. Ž.Despotović N.Grujić, Mikroprocesorski merač frekvencije impulsa sa ugrađenom monostabilnom funkcijom.
  Rešenje rađeno u periodu septembar-oktobar 1999. za Holding Kompaniju „Andrijašević“-Ruma. Rešenje je primenjeno na mašini za izvlačenje i formiranje opružnih elemenat. Rešenje koristi Holding Kompanija „ANDRIJAŠEVIĆ“ počev od 13.10.1999.
 19. M.Timotijević, M.Jovanović, N.Grujić, Ž.Despotović, Razvoj mikro-programabilnog logičkog kontrolera uPLC-504, Institut Mihajlo Pupin , Beograd, Mart 2000.
  Uređaj razvijen u periodu novembar 1996.-mart 2000. kao strateški proizvod -IMP Mehatronika d.o.o. Korisnici rešenja su više firmi iz domena elektroprivrede, vodoprivrede i procesne industrije.
 20. Ž.Despotović, Lj. Rašković, Elektroupravljački uređaj mašine za lančanje MZL-1.1 sa prevrtačem –P200.
  Rešenje rađeno za preduzeće ″KRYOOPREMA″ d.o.o –Pančevo u periodu april-jun 2000. Rešenje koristi preduzeće ″KRYOOPREMA″ d.o.o (korisnik) počev od juna 2000.
 21. Ž.Despotović, Lj. Rašković, Elektro upravljački uređaj mašine za odvijanje i zavijanje ventila MOV-2.2.
  Rešenje rađeno za preduzeće ″KRYOOPREMA″ d.o.o –Pančevo u periodu april-jun 2000. Rešenje koristi preduzeće ″KRYOOPREMA″ d.o.o (korisnik) počev od juna 2000.
 22. M.Timotijević, M.Jovanović, N.Grujić, Ž.Despotović, Mikroprocesorski uređaj za merenje brzine vetra KMV 440.
  Rešenje rađeno za firmu ″KOMEL″ Beograd, u periodu januar 1997. –jun 2000. Rešenje koristi TE ″Kostolac″ i JP ″Površinski kopovi″-Kostolac. Rešenje se primenjuje za havarijsko isključenje bagera, kranova i transportera na površinskim kopovima pri povećanoj brzini vetra iznad zadatog praga.
 23. 23. Ž.Despotović,Dobrosavljević, Uređaj za merenje trenutne vrednosti i brzu detekciju vršne vrednosti struje pogonskog motora ventilacionog sistema snage 1550kW.
  Rešenje rađeno za Fabriku Cementa ″NOVI POPOVAC″ sa.p.o –Paraćin u periodu septembar-oktobar 2000.. Rešenje koristi Fabrika Cementa ″NOVI POPOVAC″.
 24. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, Tiristorski čoper za regulaciju broja obrtaja jednosmernog motora sa nezavisnom pobudom iznad baznog opsega brzine.
  Rešenje rađeno u periodu jun-avgust 2001. za potrebe firme IMP-„SENZORI I MERENJA“ d.o.o. Rešenje primenjeno u tehnološkom postupku mešne stanice za tretman otpadnih voda TE „Pljevlja“. Rešenje koristi počev od avgusta 2001. TE „Pljevlja“.
 25. M.Jovanović, Ž.Despotović, Z.Živanović, G.Jerkin, PC104 elektronski uređaj za automatsko upravljanje transmisijom guseničnog vozila.
  Rešenje rađeno za VTI VJ, Beograd, Katanićeva 15 u periodu decembar 1999.– april 2002. Rešenje koristi Vojska Jugoslavije.
 26. Ž.Despotović, M.Jovanović, Modul za mekano uklapanje kontakta na visokostrujnim prekidačima.
  Rešenje rađeno u periodu april-jul 2002. za potrebe preduzeća SCHRAKOM Energopartner d.o.o Beograd. Rešenje je multiplikovano kroz seriju od 100 kom. i primenjeno je na – TE “Kolubara A”, počev od jula 2002.
 27. M.Timotijević, M.Jovanović, N.Grujić, Ž.Despotović, Univerzalno vremensko rele („time machine“).
  Rešenje rađeno kao strateški proizvod Sistema Institut „Mihajlo Pupin“-IMP Mehatronika d.o.o. Korisnici rešenja su brojne firme iz domena elektroprivrede, vodoprivrede i procesne industrije.
 28. M.Jovanović, Ž.Despotović, Upravljački deo univerzalne mašine za klamovanje i formiranje jezgara dušeka.
  Rešenje rađeno u periodu januar 2000.-mart 2002. za potrebe Holding Kompanije „ANDRIJAŠEVIĆ “ d.o.o- Ruma. Rešenje koristi Holding Kompanija „ANDRIJAŠEVIĆ “ d.o.o, počev od marta 2002.
 29. Ž.Despotović, Elektronski upravljački modul pogona kružne testere.
  Rešenje rađeno za potrebe preduzeća „KRYOOPREMA“ d.o.o, Zaplanjska 86-Beograd u periodu maj-jun 2002.god.Rešenje koristi preduzeće „KRYOOPREMA“ d.o.o počev od 24.06.2002.
 30. M.Vukobratović, S.Popić, Ž.Stikić, M.Jovanović,V.Matijević, Ž.Despotović, Univerzalni kontroler za edukacioni robotski manipulator sa šest stepeni slobode-ROBED 03.
  Razvoj rađen u periodu decembar 1996.-april 2002. za potrebe Centra za robotiku Instituta „M.Pupin“-Beograd. Tehnički realizator rešenja je bila Fabrika alatnih mašina „METALPROGRES“ deoničarsko društvo sa p.o-Zrenjanin. Rešenje koristi počev od aprila 2002.god. Centar za robotiku Instituta „M.Pupin“.
 31. Ž.Despotović, M.Jovanović, Dvoosni servopozicioni kontroler regulisanog pogona sa step-motorima.
  Rešenje primenjeno na mašini za automatsku izradu jezgara madraca (automatska klamerica) koja je razvijana za potrebe Holding Kompanije „ANDRIJAŠEVIĆ “ d.o.o- Ruma.Rešenje koristi  Holding Kompanija „ANDRIJAŠEVIĆ “ d.o.o, počev od aprila 2002.
 32. Ž.Despotović, Glavni razvod energetskog napajanja avionskog simulatora SL-J22
  Rešenje rađeno u periodu oktobar-decembar 2002. za potreba preduzeća „IMP RAČUNARSKI SISTEMI“ d.o.o. Rešenje koristi VJ (simulator SL-J22 vojni aerodrom Batajnica) počev od januara 2003.
 33. M.Jovanović, Ž.Despotović, Razvoj i dizajn hardvera FLASH ROM emulatora.
  Rešenje rađeno u periodu februar-april 2003. za potrebe firme „Pupin Telekom DKTS“ d.o.o, Batajnički put br.23-Zemun. Rešenje koristi firma „Pupin Telekom DKTS“ d.o.o.
 34. Ž.Despotović, N.Grujić, S.Stojiljković, Integralni upravljački sistem nadzora i kontrole rampi.
  Rešenje rađeno u periodu januar-maj 2003.za potrebe Jugoslovenske Banke za Međunarodnu Ekonomsku Saradnju (JUBMES), Bul.AVNOJ-a br.121, Novi Beograd.Rešenje koristi JUBMES banka počev od maja 2003.
 35. B.Tansijević, M.Jovanović, Ž.Despotović, Razvoj laserskog optoelektronskog trenažnog uređaja za obuku u nišanjenju i gađanju tenkovskim oruđima.
  Rešenje rađeno za VTI VJ, Beograd, Katanićeva 15 u periodu januar 2000.– decembar 2004. Rešenje koristi Vojska Jugoslavije.
 36. Ž.Despotović, M.Živanović, Inercijalni elektronski modul za merenje ubrzanja i ugaone brzine po tri ose.
  Rešenje rađeno u periodu maj-jul 2006. za potrebe Biroa za digitalne sisteme automatskog upravljanja OZIRIS, Kosmajska 32- Sopot. Rešenje koristi firma EDPRO.
 37. Ž.Despotović, M.Živanović, Upravljački elektronski modul tro-osnog servo pogona bespilotne letilice.
  Rešenje rađeno u periodu maj-jul 2006. za potrebe Biroa za digitalne sisteme automatskog upravljanja OZIRIS, Kosmajska 32- Sopot. Rešenje koristi firma EDPRO.
 38. Ž.Despotović, M. Jovanović, Komunikacioni interfejsni sistem za direktni prenos podataka sa apsolutnog enkodera segmentnog zatvarača na LCD pokazni modul.
  Rešenje je rezultat projekta rađeno za potrebe preduzeća „ELEKTROVOLT“ d.o.o, Vladike Nikolaja 25-Valjevo. Rešenje je realizovalo preduzeće „ELEKTROVOLT“ d.o.o na upravljačkom sistemu ustave „Stajićevo“ a realizovano rešenje koristi JVP „Vode Vojvodine“-N.Sad počev od novembra 2006.
 39. S.Vukosavić, Ž.Despotović, M.Nedeljković, S.Srdić, Prototip visokonaponskog visokofrekventnog rezonantnog energetskog IGBT pretvarača za kontrolu elektrostatičkih precipitatora.
  Tehničko rešenje je urađeno u periodu 01.06.2008-02.02.2009. Tehničko rešenje (industrijski prototip) je rezultat projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije-Projekat ev. br. ZS007: “Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi“. Rešenje koristi TE “Morava” Svilajnac počev od 01.03.2009.  Subjekt koji je prihvatio tehničko rešenje i koji ga primenjuje: P.D. Termoelektrane „Nikola Tesla“-Obrenovac d.o.o, TE “Morava” Svilajnac.
 40. S.Vukosavić, Ž.Despotović, O.Đorđević, Visokonaponski visokofrekventni transformator snage 60kVA.
  Tehničko rešenje je urađeno u periodu 01.01.-01.06.2009.  Rešenje (industrijski prototip) je rezultat projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije-Projekat ev. br. ZS007: “Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi“. Rešenje koristi  TE “Morava” Svilajnac počev od 01.06.2009.  Subjekt koji je prihvatio tehničko rešenje i koji ga primenjuje: P.D. Termoelektrane „Nikola Tesla“-Obrenovac d.o.o., TE “Morava” Svilajnac.
 41. S.Vukosavić, Ž.Despotović, M.Nedeljković,Visokonaponski ispravljač 100kV/1A za potrebe elektrostatičkog izdvajanja
  Tehničko rešenje je urađeno u periodu 01.09.2008-15.12.2009. Rešenje (industrijski prototip) je rezultat projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije-Projekat ev. br. ZS007: “Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi“. Rešenje koristi TE “Morava” Svilajnac počev od 01.03.2010.  Subjekt koji je prihvatio tehničko rešenje i koji ga primenjuje: P.D. Termoelektrane „Nikola Tesla“-Obrenovac d.o.o., TE “Morava” Svilajnac.
 42. S.Vukosavić, Ž.Despotović, O.Đorđević, Univerzalni elektronski modul za merenje struje i napona elektrostatičkih izdvajača.
  Tehničko rešenje je urađeno u periodu 01.07.-01.10.2009. Rešenje (industrijski prototip) je rezultat projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije-Projekat ev. br. ZS007: “Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi “. Rešenje koristi  TE “Morava” Svilajnac počev od 01.10.2009.  Subjekt koji je prihvatio tehničko rešenje i koji ga primenjuje: P.D. Termoelektrane „Nikola Tesla“-Obrenovac d.o.o., TE “Morava” Svilajnac.
 43. S.Vukosavić, Ž.Despotović, O.Đorđević, Strujno regulisani pretvarač 200kVA za retrofit napajanja elektrostatičkih izdvajača bez zamene 50Hz-nog transformatora.
  Tehničko rešenje je urađeno u periodu 01.07.-15.12.2009. Rešenje (industrijski prototip) je rezultat projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije-Projekat ev. br. ZS007: “Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi “. Rešenje koristi TE “Morava” Svilajnac počev od 15.12.2009.  Subjekt koji je prihvatio tehničko rešenje i koji ga primenjuje: P.D. Termoelektrane „Nikola Tesla“-Obrenovac d.o.o., TE “Morava” Svilajnac.
 44. Željko Despotović, Aleksandar Jevtović, Igor Berkeš, Institut „Mihajlo Pupin“,  „Uređaj za elektro-pneumatsko upravljanje ventilima sigurnosti pregrejača pare produkcije 135t/h na kotlovskom postrojenju 65MW-TE Kolubara“ ( Ugovor, IMP-Projekt Inženjering, Beograd  br.19/04  od 21.04.2011 i JP EPS, PD  „TE N. Tesla“-TE Kolubara, Veliki Crljeni  br.21760 od 10.05.2011.) Rezultat projekta: TR33022- Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja
  LINK: http://static.pupin.rs/2011/08/Zeljko-Despotovic_tehnicko-resenje-TR33022.pdf
 45. Dr Željko Despotović, M.Sc. Aleksandar Pavlović, M.Sc. Dušan Ivanić, M.Sc.Vojislav Arsovski, “Industrijski prototipovi regulisanih pogona vibracionih sita u sistemu odvođenja šljake i filtarskog pepela na TENT-B, Obrenovac“,  (Ugovor br. 1825 od 10.03.2015, JP EPS Beograd-Privredno društvo  „Termoelektrane Nikola Tesla“ d.o.o, Ogranak: TENT-B, Ušće, Predmet: „Adaptacija pogona vibrosita TENT-B“),  Mart 2015 godine.
  LINK: https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2/publication/285574362_2015_Tehnicko_resenje_01_Regulisani_pogoni_vibracionih_sita_TENT-B/links/565efb4708aefe619b276253.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail
 46. Prof. dr Slobodan.N.Vukosavić,  Dr Željko Despotović*,  M.Sc. Nikola Popov, Nikola Lepojević,  “Visokonaponski visokofrekventni (VNVF) multi-rezonantni energetski pretvarač u sistemima filtracije dimnih gasova“, TENT-A1, Obrenovac, mart  2012 – oktobar 2015. godine, Rezultat projekta: TR33022- Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja
  LINK: https://www.researchgate.net/publication/285574448_2015_Tehnicko_resenje_02_VNVF_multirezonatna_topologija

В) Ново лабораторијско постројење (M83)

 1. M.Vukobratović, S.Popić, Ž.Stikić, M.Jovanović,V.Matijević, Ž.Despotović , Univerzalni kontroler za edukacioni robotski manipulator sa šest stepeni slobode-ROBED 03″, Tehničko rešenje rađeno u periodu decembar 1996.-april 2002. za potrebe Centra za robotiku Instituta „M.Pupin“-Beograd. Tehnički realizator rešenja je bila Fabrika alatnih mašina „METALPROGRES“ deoničarsko društvo sa p.o -Zrenjanin. Rešenje koristi počev od aprila 2002.god. Centar za robotiku Instituta „M.Pupin“.
 2. Ž.Despotović, Jeftović, I.Berkeš, Servohidraulički upravljački sistem hidrodinamičkog pulzatora HP-2007
  Rezultat projekta Ministarstva nauke Republike Srbije „Nabavka kapitalne opreme za naučno istraživački rad“, u okviru Sektorskog investicionog plana iz oblasti nauke i elektronske uprave. Ugovor br. RGSM 13.1.01/06-07-JN-NIP koji je sklopljen sa Ministarstvom za Nauku Republike  Srbije, dana 10.11.2006 godine,  rukovodilac projekta: Prof. dr Miroslav Demić – Mašinski Fakultet Kragujevac). Rešenje rađeno u periodu novembar 2007.-jun 2008. za potrebe Mašinskog fakulteta u Kragujevcu (katedra za motorna vozila). Rešenje koristi Mašinski fakultet u Kragujevcu. Rešenje je u eksploatacionoj primeni od juna 2008.godine  na katedri za motorna vozila Mašinskog fakulteta u Kragujevcu.
  LINK: http://www.pupin.rs/RnDProfile/pdf/despotovic-sr-tr_10.pdf
 3. S.Despotović, Ž.Despotović, S.Sudarević, „Programabilni uskopojasni i širokopojasni  amplitudsko-frekventni generator referentnih talasnih oblika.  Rezultat projekta Ministarstva nauke Republike Srbije „Nabavka kapitalne opreme za naučno istraživački rad“, u okviru Sektorskog investicionog plana iz oblasti nauke i elektronske uprave. Ugovor br. RGSM 13.1.01/06-07-JN-NIP koji je sklopljen sa Ministarstvom za Nauku Republike  Srbije, dana 10.11.2006 godine, rukovodilac projekta: Prof. dr Miroslav Demić – Mašinski Fakultet Kragujevac. Rešenje rađeno u periodu novembar februar novembar 2007. -jun 2008. u okviru projekta upravljačkog sistema hidrodinamičkog pulzatora HP-2007 koji je rađen za potrebe Mašinskog fakulteta u Kragujevcu (katedra za motorna vozila). Rešenje koristi Mašinski fakultet u Kragujevcu. Rešenje je u eksploatacionoj primeni od juna 2008.
  LINK:  http://www.pupin.rs/RnDProfile/pdf/despotovic-sr-tr_11.pdf
 4. Aleksandar Rodić, Željko Despotović, Miloš Jovanović, Ilija Stevanović, Svemir Popić, Đorđe Urukalo, Aleksandar Ćosić, Institut Mihajlo Pupin, Univerziteta u Beogradu, „Eksperimentalni prototip pokretnog solarnog električnog generatora sa sistemom za automatsko praćenje sunca“. Tehničko rešenje je urađeno za Institut  za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu u periodu januar – oktobar 2015 god., Tehničko rešenje primenjuje Udruženje  povrtara – Glogonj,  Beogradska  7, 26202 Pančevo,  selo  Glogonj.Tehničko rešenje je rezultat projekata TR33022, TR35033.
  LINK: https://www.researchgate.net/publication/285574715_2015_Tehniko_reenje_05_Eksperimentalno_postrojenje-Mobilni_robotizovani_solarni_elektrogenerator_sa_automatskim_praenjem_sunca
 5. Aleksandar Rodić, Ilija Stevanović, Željko Despotović, Miloš Jovanović, Institut Mihajlo Pupin, Univerziteta u Beogradu, „Eksperimentalno postrojenje za evaluaciju energetske efikasnosti patentiranog koncentratora sunčeve energije i njegovo dalje unapređenje“. Tehničko rešenje  je urađeno  za  firmu ELEKTROMOBILI d.o.o, 21000 Pančevo, u periodu mart 2015 – oktobar 2015 god. Tehničko rešenje je prihvaćeno i koristi se od strane firme ELEKTROMOBILI d.o.o Tehničko rešenje je rezultat projekata TR33022, TR35033.
  LINK: https://www.researchgate.net/publication/285574728_2015_Tehniko_reenje_06_Eksperimentalno_postrojenje_za_evaluaciju_energetske_efikasnosti_patentiranog_solarnog_koncentratora_suneve_energije_i_njegovo_dalje_unapreenje
 6. Petar Mišljen, Željko Despotović,  Milan Matijević, “Regulisani pogon rezonantnog elektromagnetnog vibracionog dozatora“. Naručilac FIN – Kragujevac, 2015.
  LINK: http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/TR-85-2015.pdf
 7. Prof. dr Slobodan Vukosavić, Dr Željko Despotović*, Dr Mladen Terzić, M.Sc. Nikola Popov, M.Sc.Nikola Lepojević, M.Sc.Dragan Mihić, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, Institut „Mihajlo Pupin“, Univerziteta u Beograd, „Eksperimentalno postrojenje za visokonaponsko testiranje i hardversku simulaciju realnog okruženja  napojnih  jedinica elektrostatičkih filtara“, Tehničko rešenje urađeno za firmu STEMP, Vidikovački venac 25, Beograd., Subjekt koji rešenje koristi: STEMP, Beograd Predloženo rešenje je urađeno: u periodu januar 2014 – mart 2015. godine, Subjekt koji je rešenje prihvatio i primenjuje: STEMP, Beograd.
  LINK: https://www.researchgate.net/publication/285574468_2015_Tehniko_reenje_03_Eksperimentalno_postrojenje_za_VN_testiranje_i_hardversku_simulaciju_realnog_okruenja_napojnih_jedinica_ESF

Г) Bitno poboljšan postojeći proizvod  (M84)

 1. N.Ivančević, M.Pavlović, M.Timotijević, Ž.Despotović, Razvoj nove tehnologije i postrojenja za čuvanje voća i povrća u kontrolisanoj atmosferi.
  Projekat finansiran od strane MNTR Srbije, Februar 1993.
 2. Ž.Despotović, M.Peško, M.Jovanović, Rekonstrukcija upravljačkog sistema mešnih stanica za bojenje kože.
  Rešenje rađeno za preduzeće A.D Fabrika koža „ETERNA“-Kula u periodu april-avgust 2000. Rešenje koristi preduzeće A.D Fabrika koža „ETERNA“-Kula.
 3. Ž.Despotović, M.Jovanović, N.Grujić, Modernizacija upravljačkog sistema FLS 625 tehnološke linije za proizvodnju cementa.
  Rešenje rađeno za  Fabriku Cementa ″NOVI POPOVAC″ sa.p.o- Paraćin u periodu avgust 1999.- jul 2001. Rešenje koristi Fabrika Cementa ″NOVI POPOVAC″
 4. N.Grujić, D.Ravlić, Ž.Milić, D.Ostojić, M.Timotijević, Ž.Despotović, Razvoj upravljačkog sistema ispitnog hidrauličkog pulzatora.
  Rešenje rađeno u periodu mart 1998.-januara 2000. u okviru projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije: Projekat T1211-Poboljšano laboratorijsko postrojenje-hidraulički pulzator, rukovodilac: J.Lukić, MF Kragujevac, ID rezultata: 228. Rešenje koriste Preduzeće sa mešovitom vojinom za komercijalizaciju privrednih vozila  „ZASTAVA KAMIONI“ i preduzeće „METALOPRERADA“- Užice počev od januara 2000.Uređaj je realizovan i u okviru inovacionog projekta MNTR Republike Srbije I.1.1330 ″Novi pravci o istraživanjima oscilatorne udobnosti motornih vozila″  iz 1998.
 5. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, M.Peško, Centralni regulator elektroupravljačkog sistema tračne vage od 1000t.
  Rešenje rađeno za  Fabriku Cementa ″NOVI POPOVAC″ sa.p.o- Paraćin u periodu avgust 1999. – maj 2001. Rešenje koristi Fabrika Cementa ″NOVI POPOVAC″.
 6. Ž.Despotović, B.Tanasijević, M.Peško, Mikroprocesorski uređaj za čekiranje tračne vage.
  Rešenje rađeno za  Fabriku Cementa ″NOVI POPOVAC″ sa.p.o- Paraćin u periodu maj 2001. – oktobar 2001. Rešenje koristi Fabrika Cementa ″NOVI POPOVAC″.
 7. Ž.Despotović, Z.Stojiljković, Optimizacija rada upravljačkog sistema regulisanog tiristorskog pretvarača visokonaponskog elektrostatičkog filtera na kotlu 6 bloka A5.
  Rešenje rađeno za  preduzeće SCHRACKOM Energopartner d.o.o, Požeška 81A, Beograd u periodu april-septembar 2002. Rezultate i realizovano rešenje koristi EPS, odnosno TE ″Kolubara A″ -V.Crljeni.
 8. S.N.Vukosavić,Ž.Pantić, Ž.Despotović, I.Cvetković, R.Prole, Upravljački sistem elektro precipitatora za filtraciju otpadnih gasova TE „N.Tesla“.
  Rešenje urađeno u periodu april-decembar 2001. za JP EPS, a  primenjuje se od januara 2003. u TENT-A.
 9. Ž.Despotović, M.Đukić, S.Stojiljković, Statički energetski pretvarač za kontrolisano žarenje metalnih delova.
  Rešenje koje predstavlja značajno poboljšanje postojećeg kontaktorskog sistema je rađeno u periodu oktobar 2002.-mart 2003. za preduzeće „VBS VAKUM“ s.z.r, Volgina 18, Beograd. Rešenje koristi u eksploatacionoj primeni  „MINEL“ Kotlogradnja (pogon termičke obrade) počev od 20.III.2003.
 10. M.Đukić, Ž.Despotović, S.Stojiljković, Mikroprocesorski uređaj za regulaciju temperature u tehnološkom postupku žarenja metalnih odlivaka,
  Rešenje koje predstavlja značajno poboljšanje postojećeg relejnog upravljačkog sistema je rađeno u periodu januar 2003.-mart 2003. za preduzeće „VBS VAKUM“ d.o.o-Beograd. Rešenje koristi u eksploatacionoj primeni „MINEL“ Kotlogradnja  (pogon termičke obrade) počev od 20.04.2003.
 11. Ž.Despotović, P.Jeftović, I.Berkeš, Elektropneumatski upravljački modul sigurnosnog ventila glavnog kotla.
  Rešenje rađeno u periodu mart–novembar 2002.. za JP ″ELEKTROPRIVREDA″-Beograd TENT Obrenovac. Rešenje koristi TE ″Kolubara″ V.Crljeni.
 12. Ž.Despotović, M.Jovanović, A.Jeftović, Uređaj za merenje zakošenja segmentnog zatvarača ustave Stajićevo.
  Rešenje rađeno u periodu jul-oktobar 2006.. Rešenje koristi JVP ″Vode Vojvodine″-N.Sad. Rešenje je u eksploatacionoj primeni od decembra 2006. na upravljačkom sistemu ustave Stajićevo izvedenom od strane firme ELEKTROVOLT .

Д) Софтвер  (M85)

 1. Aleksandar Ćosić, Marko Šušić, Duško Katić, Željko Despototović, Institut M.Pupin „MOBCON- Specijalizovani softver za matematičko modelovanje mobilnih robota“, Tehničko rešenje koristi Fakultet organizacionih nauka-Katedra za softversko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, Jove Ilića 154
  LINK:https://www.researchgate.net/publication/285574572_2015_Tehnicko_resenje_07_MOBCON