M. Sc. Богдан Брковић, асистент

Контакт


Канцеларија бр. 23
brkovic@etf.bg.ac.rs
тел. 011-3218-364
Пријем студената после часова или по договору.

Кратка биографија

Богдан М. Брковић је рођен 09.02.1990. године у Чачку, где је завршио основну школу и гимназију. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2008. године. У току основних студија на Одсеку за енергетику, смер Електроенергетски системи, остварио је просечну оцену 9,86. Дипломирао је у јулу 2012. године на тему „Анализа прелазне појаве код једнофазно напајаног симетричног трофазног асинхроног мотора“. Ментор приликом израде дипломског рада био је проф. др Зоран Лазаревић. Награђен је од стране Електротехничког факултета као најбољи студент у својој генерацији на Одсеку за енергетику. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, модул Енергетски претварачи и погони, уписао је 2012. године. У периоду од уписа до јуна 2013. године положио је све испите са просечном оценом 10. У септембру 2013. године завршио је мастер студије одбраном мастер тезе под називом „Неуравнотежено напајање трофазних асинхроних мотора и једнофазни асинхрони мотори“. Ментор приликом израде мастер рада био је проф. др Зоран Лазаревић. Од октобра 2013. године је студент докторских академских студија на Електротехничком факултету Универзитета у Београду на модулу Енергетски претварачи и погони.

Током основних и мастер студија био је стипендиста Града Чачка, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за младе таленте Републике Србије. У периоду између треће и четврте године студија, обавио је једномесечну стручну стручну праксу у ЈП Електромрежа Србије.

Од децембра 2012 до фебруара 2013. године био је запослен на Катедри за енергетске претвараче и погоне Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у звању сарадника у настави. Од фебруара 2013. године је запослен као асистент, такође на Катедри за енергетске претвараче и погоне Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

Предмети на којима је ангажован

 • Синхроне машине
 • Асинхроне машине
 • Енергетски трансформатори
 • Испитивање електричних машина
 • Загревање и заштита електричних машина
 • Енергетски претварачи 2
 • Електричне машине
 • Електричне машине једносмерне струје
 • Пројекат из синхроних машина

Пројекти

Учешће на пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 • Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора (ТР33024, фебруар 2014 – данас)
 • Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима (мај 2017 – данас)

Учешће у истраживачким студијама

 • Анализа режима рада, избор и прорачун параметара и карактеристика хидрогенератора

Библиографија

Радови објављени у међународним часописима

 • M. Jecmenica, B. Brkovic, E. Levi, Z. Lazarevic, “Interplane cross-saturation in multiphase machines”, in IET Electric Power Applications, pp. 1-11, 2019, doi: 10.1049/iet-epa.2018.5546
 • B. M. Brkovic, L. B. Ristic, M. V. Terzic, A. V. Stankovic and Z. M. Lazarevic, “Magnetizing Inductance Determination in a Six-phase Induction Machine,” in IEEE Transactions on Energy Conversion, 2018, doi: 10.1109/TEC.2018.2881763
 • Alaulddin A.H. Albla, Bogdan M. BrkovicMilos M. Jecmenica, Zoran M. Lazarevic, Online temperature monitoring of a grid connected induction motorInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 93, 2017, Pages 276-282, ISSN 0142-0615, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.06.007.

Радови објављени у целини на конференцијама од међународног значаја (M33)

 • L. Ristić, B. Brković, M. Majstorović, U. Milović, T. Taluo, M. Bebić, “Electrical Drives with Active Rectifiers Connected to Distorted Utility Grid”, 5th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications, EFEA 2018, Rome, Italy, Sep. 2018
 • M. Terzic, B. Brkovic, “Comparison between six-phase and three-phase high-speed drag-cup induction motor in terms of cup losses”, 5th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications EFEA 2018, Rome, Italy, Sep. 2018
 • Bogdan Brkovic, Leposava Ristic, Ana Stankovic, Model Predictive Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier under Extreme Unbalanced Conditions, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016, ISBN 978-1-5090-0748-6, DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748799
 • Bogdan Brkovic, Leposava Ristic, Ana Stankovic, Constant Switching Frequency Control of a Three Phase PWM Boost Rectifier unde Extreme Unbalanced Conditions, 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016, ISBN 978-1-5090-0748-6, DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748800
 • Bogdan Brkovic, Goran Kvascev, Milan Bebic, Model Predictive Controller for Flying Shear Application, 18th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2015, Novi Sad, Serbia, October 28–30, 2015, Paper No. T2-1, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
 • Bogdan Brkovic, Dragan Petrovic, Radenko Vasic, Determination of Synchronous Generator Parameters Using the Field Current Waveform, 18th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2015, Novi Sad, Serbia, October 28–30, 2015, Paper No. T3-2, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
 • Milos Bjelic, Bogdan Brkovic, Miodrag Stanojevic, Miomir Mijic, Fault Detection in Induction Motors Using Microphone Arrays, IcETRAN, Srebrno jezero, June 2015, Broj rada: AKI2, ISBN: 978-86-80509-71-6

Радови објављени у целини на конференцијама од националног значаја (M63)

 • Јечменица, М, Брковић, Б, Леви, E, Лазаревић, З: Моделовање шестофазних електричних машина уз уважавање засићења магнетског кола, 34. Саветовање CIGRE Србија, Врњачка Бања, 2-6. јун 2019, број рада: А1 11 (зборник на CD-у), ISBN 978-86-82317-77-7
 • S. Stanišić, B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, “Prošireni model šestofazne asinhrone mašine”, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
 • B. Brković, M. Bjelić, M. Mijić, “Neki specifični aspekti audio smetnji iz EE mreže”, ETRAN, pp. 102-107, Palić, Jun, 2018
 • B. Brković, M. Ječmenica, Z. Lazarević, S. Štatkić, “Uticaj injektiranja jednosmernog signala za merenje temperature na zasićenje asinhronog motora”, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
 • М. Jeчменица, Б. Брковић, З. Лазаревић, „Самопобудни асинхрони генератор у раду на изолованој мрежи“, XIII међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2014, ISBN 978-99955-763-3-2
 • П. Дејановић, Б. Брковић, З. Лазаревић, “Математички модели за анализу прелазних појава синхроног генератора”, 6th IEEESTEC Student projects conference, ISBN 978-86-6125-097-2, стр. 29 – 33
 • Б. Брковић, З. Лазаревић, “Анализа прелазне појаве код једнофазног асинхроног мотора са електронски контролисаним кондензатором”, Научно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2013, Бања Лука, 22 – 23. новембар 2013. године, ISBN 978-99955-46-18-2, стр. B2-16 – B2-21
 • Б. Брковић, З. Лазаревић, Ј. Живанић, “Математички модел за анализу прелазних појава и устаљених стања једнофазно напајаног трофазног асинхроног мотора”, Зборник 57. Конференције ЕТРАН, Златибор 3-6. јун 2013, ISBN 978-86-80509-68-6, стр. ЕЕ2.3.1-6
  Proceedings of 57th ETRAN Conference, Zlatibor, Serbia, June 3-6, 2013, ISBN 978-86-80509-68-6, pp. EE2.3.1-6