Мр Драган Јевтић, виши лабораторијски инжењер

Контакт


Лабораторија 20,
тел. +381 11 3218 403, +381 64 112 34 37,
jevtic@etf.rs

Кратка биографија

Рoђeн 30.11.1965. године у Крагујевцу. Основну шкoлу зaвршиo у Рековцу a средњу електротехничку школу у Светозареву (Јагодина). 1995. године дипломирао на Одсеку за енергетику Електротехничког факултета, Универзитета у Београду. Дипломски рад рађен из области регулације електромоторних погона. 2014. године магистрирао са тезом „Вишeмоторни погон трачних трaнспoртeрa великe инсталисане снаге“. Од 15.5.1997. запослен у Лабораторији за електромоторне погоне, Катедра за енергетске претвараче и погоне, ЕТФ Београд.

Предмети на којима је ангажован

Електромоторни погони, Вишемоторни погони, Регулација електромоторних погона

Пројекти

Избор значајнијих пројеката…..

 1. “Нови електромоторни погон картон машине”, А.Д. „Умка“, фабрика картона. Пројекат надзор и пуштање у рад, Електротехнички факултет, Београд 2003.
 2. “Студија оправданости увођења фреквентних регулатора на погонима дозатора и додавача угља у ТЕНТ-у”, урађено за ЈП „Термоелектране Никола Тесла“, Термоелектрана „Б“, Електротехнички факултет, Београд, 2003.
 3. Студија: „Продужење радног века основне опреме на површинским коповима угља Електропривреде Србије, I fаза – роторни багери“, урађено за ЈП Електропривреда Србије, Београд, 2003.
 4. “Реконструкција управљачког система транспортне траке (V-1) J-IV-1, (ZT 4) J-IV-2, (OT-3) J-IV-3 Ћириковац – Дрмно”. Пројекат, надзор и пуштање у рад. Електротехнички факултет, 2003.
 5. “Реконструкција управљачког система транспортне траке J-II-1 и J-II-4, Дрмно”. Пројекат, надзор и пуштање у рад. Електротехнички факултет, 2003.
 6. “Нови концепт електромоторних погона за картон и папир машине”, Национални програм енергетске ефикасности Министарства за науку и технологију, руководилац пројекта Б. Јефтенић, Електротехнички факултет, Београд, 2002-2004.
 7. “Реконструкција управљачког система транспортне траке J-I-1, J-I-3, J-I-5, Дрмно”. Пројекат, надзор и пуштање у рад. Електротехнички факултет, 2004.
 8. Нoви пoгoн и упрaвљaчки систeм зa двa крaнa у ХE Ђeрдaп, Клaдoвo. Прojeкaт нaдзoр и пуштaњe у рaд, 2004. гoдинe. 400t/80t/10t. Пoгoн сa фрeквeнтним прeтвaрaчимa, PLC упрaвљaњe. Рaд зaсeбнo и у тaндeму. Wireles кoмуникaциja измeђу крaнoвa.
 9. Нoви пoгoн и упрaвљaчки систeм зa двa крaнa у ХE High Dam Aswan, Egipat. Прojeкaт, нaдзoр и пуштaњe у рaд, 2004. гoдинe. 400t/32t/3,2t. Пoгoн сa фрeквeнтним прeтвaрaчимa, PLC упрaвљaњe. Рaд зaсeбнo и у тaндeму. Wireles кoмуникaциja измeђу крaнoвa
 10. “Реконструкција управљачког система транспортне траке U-Z-1, U-Z-2, U-Z-3, U-Z-4, Дрмно”. Пројекат, надзор и пуштање у рад. Електротехнички факултет, 2005.
 11. Развој и примена новог концепта покретања и управљања погонима за кретање рударским машинама на површинским коповима по главним радним осама, програм технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, под руководством проф. Др. Б. Јефтенића, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет у Београду, 2005-2007.
 12. Пројекат и израда управљачког софтвера за нову електроопрему погонске станице са фреквентно регулисаним погонима, Пет погонских станица Б2000 4×1000кW са регулисаним погоном и транспортом на ПО Дрмно. Сарадња Гоше ФОМ из Смедеревске Паланке и Електротехничког факултета у Београду, 2007.-2008. год.
 13. Рeвитaлизaциja eлeктрoпoртaлнe дизaлицe тип: EPD-160/50t-15m-UK-RV ХE Ђeрдaп 1. Глaвни прojeкaт eлeктрoпoстрojeњa дизaлицe EPD-160/50t-15m-UK-RV. Пoгoни сa фрeквeнтним прeтвaрaчимa, ПЛЦ упрaвљaњe. Рaд зaсeбнo и у тaндeму. Wireless кoмуникaциja измeђу крaнoвa. Нoсилaц пoслa Eлeктрoтeхнички фaкултeт у Бeoгрaду, 2009.
 14. Пројекат и израда управљачког софтвера за нову електроопрему погонске станице са фреквентно регулисаним погонима, Две погонске станице Б2000 4×1000кW са регулисаним погоном и транспортом на ПО Дрмно. Сарадња Гоше ФОМ из Смедеревске Паланке и Електротехничког факултета у Београду, 2010. год.
 15. Пројекат и израда управљачког софтвера за нову електроопрему погонске станице са фреквентно регулисаним погонима, Погонска станица Б2000 4×1000кW са регулисаним погоном и транспортом на ПО Дрмно. Сарадња Гоше ФОМ из Смедеревске Паланке и Електротехничког факултета у Београду, 2014. год.
 16. Ревитализација потопљене опреме BRx140 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнава Запад. Пројекат, надзор на монтажи, пуштање у рад. PLC ABB, погони окрета фреквентни претварачи ACS800 ABB. Нoсилaц пoслa Comel d.o.o, 2016.

Библиографија

 • Jeftenić, L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, I. Mihailović, D. Jevtić „Optimal Utilization of the Bulk Material Transportation System based on Speed Controlled Drives”, In Proc. of The XIX International Conference on Electrical Machines ICEM 2010, ISBN: 978-1-4244-4175-4, IEEE catalog number CFP 1090B-CDR, RF-009709, pp 1 – 6, Rome, Italy, 2010
 • Jeftenić, L. Ristić, M. Bebić, S. Štatkić, D. Jevtić, I. Mihailović, N. Rašić, „Realization of System of Belt Conveyors Operation with Remote Control”, Integritet i vek konstrukcija, ZAJEDNIČKO IZDANJE DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK) I INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (IMS), ISSN 1451-3749, Vol 10, No 1, April 2010., UDK/UDC: 621; pp. 21-31
 • Štatkić, M. Bebić, N. Rašić, D. Jevtić, L. Ristić, I. Mihailović, B. Jeftenić,  „Computer Integrated System for Control of Multi-Motor Crawler Drive on Open Pit Mining Machines”, In Proc. of 4th International Mining Congress BALKANMINE 2011, ISSN 978-99955-46-14-4, pp 649-655, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Mining and Geotechnology, Slovenia 18-20. Oct. 2011
 • Štatkić, S., Rašić, N., Jevtić, D., Bebić, M., Ristić, L., Jeftenić, B., „Controlled multimotor drive for crawler transport in Extreme operating conditions”, International scientific conference UNITECH ’12, ISSN 1313-230X, pp I92-I97, Gabrovo, Bulgaria16-17. Nov. 2012.
 • Ristić, M. Bebić, D. Jevtić, I. Mihailović, N. Rašić, B. Jeftenić, S. Štatkić, „Development of the algorithm for speed control of belt conveyor system on open pit mines”, In Proc. of the IX International Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2012, ISSN/ISBN: 978-99955-46-14-4, pp. 239-246, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 01-03. November 2012.
 • Bebić, N. Rašić, S. Štatkić, L. Ristić, D. Jevtić, I. Mihailović, B. Jeftenić, „Drives and Control System for Paper-Board Cross Cutter”, In Proc. of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp LS6c.3-1- LS6c.3-8, Novi Sad, Serbia, sept. 2012.
 • B. Ristić, M.Z. Bebić, D.S. Jevtić, I.D. Mihailović, S.Ž. Štatkić, N.T. Rašić, B.I. Jeftenić „ Fuzzy speed control of belt conveyor system to improve energy efficiency”, In Proc. of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, ISBN: 978-1-4673-1971-3, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp DS2a.9-1- DS2a.9-7, Novi Sad, Serbia, sept. 2012
 • Ristić, M. Bebić, D. Jevtić, B. Jeftenić, S. Štatkić, A. Nikolić, „Controlled multi motor drives of high power belt conveyors: Practical experiences during the exploitation of the system on open pit mine”, 13th International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER ’13), pp. 65-70, Recent Advances in Electrical Engineering Series 22, WSEAS Press, Chania, Crete Island, Greece, Aug, 2013.