Мр Неџад Хаџиефендић, истраживач-сарадник


Контакт


Лабораторија 89,
тел. 0113218328,
nedzad@etf.rs

Кратка биографија


Мр Неџад Хаџиефендић је рођен у Прокупљу, 09.04.1971. год. Електротехнички факултет Универзитета у Београду уписао је 1992. године, на коме је дипломирао 1997. године. Завршио је Енергетски одсек – смер Енергетски претварачи и погони као студент генерације смера. Магистрирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду (2001). Магистарски рад под насловом „Заштита од штетних ефеката појаве редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама“ припада области заштите од пожара. Од 1998. год. запослен је на Електротехничком факултету у Београду, као виши лабораторијски инжењер на предметима Термички процеси у електроенергетици, Електроенергетске инсталације ниског напона и Електричне инсталације ниског напона 2. Положио је стручне испите за обављање послова заштите од пожара (2006), безбедности и здравља на раду (2007) и испитивањa услова радне околине (2010), као и за пројектовање електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (2011). Од 2006. год. на Електротехничком факултету је задужен за вођење послова заштите од пожара и пословa безбедности и здравља на раду. У две лабораторије (Лабораторија за испитивање нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и Лабораторија за испитивање услова радне околине) којима руководи проф. др Миомир Костић постављен је за одговорно лице са положеним стручним испитом. Тренутно ради на изради докторске дисертације из области заштите од пожара под насловом: „Утицај лоших електричних контаката на настанак почетног пожара и метода за њихово откривање у нисконапонским електричним инсталацијама“

Предмети на којима је ангажован

Термички процеси у електроенергетици, Електроенергетске инсталације ниског напона и Електричне инсталације ниског напона 2

Пројекти

 1. Експериментално истраживање електричних и фотометријских особина електронских компакт флуо извора и одређивање утицаја њихове масовне употребе на смањење потрошње електричне енергије и на изобличење напона у електричним мрежама Грчке и Југославије„, билатерални грчко – југословенски пројекат, 2002 – 2003.
 2. Рачунарска симулација рада фарме ветрогенератора на мрежи и квантификовање електричних параметара, пројекат Министарства науке и заштите животне средине, бр. EE712-1033Б, 2004 – 2005.
 3. Развој уређаја за детекцију редног електричног лука у нисконапонским електроенергетским инсталацијама, пројекат Министарства науке и заштите животне средине, бр. TР 17006, 2008 – 2009.
 4. Унапређење система и развој техничких уређаја за пренос информатичких и мултимедијалних сигнала посредством електроенергетских инсталација и нисконапонске мреже, пројекат Министарства науке и заштите животне средине, бр. TР 11032, 2008 –2010.
 5. FP7-ENERGY-2008-TREN-1-SEETSOC (South-East European TSO Challenges), 2010–2012.
 6. Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. TР 36018, 2011–2017.
 7. З. Радаковић и Н. Хаџиефендић, Хлађење трансформаторских станица 10kV/0.4kV природним струјањем ваздуха кроз вентилационе отворе, Студија за ЕДБ, 2000.
 8. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, Одређивање фактора одржавања приликом пројектовања осветљења саобраћајница, Студија за ЕДБ, 2003.
 9. М. Костић, Л. Ђокић, Н. Хаџиефендић и Н. Штрбац-Хаџибеговић, Техно-економско поређење употребе натријумових извора високог притиска побољшаних карактеристика (типа МАСТЕР) и конвенционалних натријумових извора високог притиска (типа ПРО) у уличном осветљењу, Студија за ЕДБ, 2004.
 10. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, Утицај спектралне расподеле снаге зрачења извора светлости на видне услове у уличном осветљењу, Студија за ЕДБ, 2004.
 11. М. Костић, Л. Ђокић, Н. Хаџиефендић и З. Вилус, Техно-економска анализа употребе система за континуалну регулацију светлосног флукса у уличном осветљењу, Студија за ЕДБ, 2004.
 12. М. Костић, Л. Ђокић, Н. Хаџиефендић и З. Марковић, Поређење класичних (ниских) и високих стубова у осветљењу аутопутева, Студија за ЕДБ, 2004.
 13. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, Реконструкција организационе шеме техничке структуре Погона јавног осветљења у градским и приградским општинама града Београда, Студија за ЕДБ, 2005.
 14. М. Костић, Л. Ђокић и Н. Хаџиефендић, Техно-економско поређење анкерисаних фарбаних и топло поцинкованих челичних стубова који се користе у јавном осветљењу, Студија за ЕДБ, 2005.
 15. М. Костић, Л. Ђокић, М. Кировић, Н. Хаџиефендић, Ј. Бодрожић, А. Ђуретић, З. Вилус, Д. Симин и Н. Плазинчић, Релевантни аспекти квалитета, енергетске ефикасности, економичности и одржавања функционалног јавног осветљења, Студија за Скупштину града Београда, 2007.
 16. М. Костић, Л. Ђокић, Н. Хаџиефендић, Б. Обрадовић, Н. Радовановић, Ј. Аћимовић, М. Јовановић и Н. Плазинчић, Препоруке за пројектовање, извођење и одржавање функционалног и декоративног јавног осветљења у Београду, Студија за Скупштину града Београда, 2007.
 17. М. Костић, Л. Ђокић, Н. Хаџиефендић са сарадницима, Технички, економски и еколошки аспекти масовне употребе компактних флуоресцентних извора светлости, Студија за ЕПС, 2008.
 18. Л. Ђокић, М. Костић, Ј. Трифуновић, Н. Хаџиефендић, Ј. Аћимовић, М. Радојевић и А. Костић, Истраживање постојећих решења функционалног и декоративног јавног осветљења у циљу дефинисања основа израде развојног глобалног Мастерплана за урбано осветљење, Студија за Скупштину града Београда, 2010.
 19. Стручни налаз термовизијског снимања електричних инсталација, Наручилац: Клуб студената технике КСТ, ул. Булевар краља Александра 73, Београд, 2010.
 20. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: ЕДБ Јавно осветљење, ул. Булевар краља Александра 73а, Београд, 2010.
 21. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Нови завод затвореног типа за смештај осуђених лица у Падинској Скели, Зрењанински пут бб, кп 1770/1 КО Ковилово,  Општина Палилула, Београд, 2011.
 22. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Грађевински факултет Универзитета у Београду, ул. Булевар краља Александра 73, Београд, 2011.
 23. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ул. Булевар краља Александра 73, Београд, 2011.
 24. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Електроисток изградња д.о.о., Хусинских рудара 19, Београд, 2011.
 25. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Електроисток изградња д.о.о., Булевар 12. фебруара 79, Ниш, 2011.
 26. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд, 2012.
 27. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: ДНК д.о.о, Лабораторија за медицинску биохемију ДНК,Светозара Ћоровића 10, Београд, 2012.
 28. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Кућа хране Лазаревић, Цвијићева 39, Земун, 2013.
 29. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73, Београд, 2013.
 30. Стручни налаз периодичног прегледа нисконапонских електричних инсталација, Наручилац: Инвест – Импорт, Теразије 5, Београд, 2013.
 31. М. Костић, Н. Хаџиефендић, Н. Костић, Ј. Трифуновић, Методологија за почетне и периодичне верификације нисконапонских електричних инсталација у зградама, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2015 (М85).

Библиографија


I Рад у међународном часопису са SCI листе

 1. Hadziefendic N., Kostic M., Radakovic Z.: Detection of series аrcing in low-voltage electrical installations, ETEP, Vol. 19, 2009, pp. 423-432 (М23), ISSN 1430-144X (IF 0.338).

II Радови у домаћим часописима

 1. Радаковић З., Костић М., Хаџиефендић Н.: Детекција редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама, Електродистрибуција Београд, Год. 31, бр. 1, 2003, стр. 15-23 (М52), ISSN 1452 – 0753.
 2. Радаковић З., Хаџиефендић Н., Милосављевић Љ.: Електроиндукциони уређај за мрежну учестаност, Техника,  Вол. 23,  бр. 2, 2004, стр. 7-16 (М52), ISSN 0040-2176.
 3. Хаџиефендић Н., Трифуновић Ј., Костић Н., Костић М.: Анализа утицаја лоших контаката у електричним инсталацијама на изазивање пожара, Техника, Вол. 68, бр. 1, 2013, стр. 81-87 (М52), ISSN 0040-2176.
 4. Костић Н., Вуковић М., Хаџиефендић Н.: Методологија за превентивне периодичне прегледе нисконапонских електричних инсталација у зградама, Техника, Вол. 68, бр. 2, 2013, стр. 285-292 (М52), ISSN 0040-2176.
 5. Давидовић М., Хаџиефендић Н., Трифуновић Ј.: Опасност од настанка пожара услед коришћења електроинсталационих компоненти лошег квалитета – продужни каблови, Безбедност, Вол. 55, бр. 1,  2013, стр. 140-159 (М53), ISSN 0409-2953.
 6. Hadziefendic N., Zarev I., Djenic N., Medic M.: Fires on the household low-voltage distribution board caused by the absence of pole mounted fuses and surge arresters, Safety Engineering, Vol. 3, No. 4, 2013, str. 167-173 (M53), ISSN 2334-6353.
 7. Зарев И., Хаџиефендић Н.: Откривање редног електричног лука у нисконапонским електричним инсталацијама употребом савремених заштитних компоненти, Техника, Вол. 69, бр. 4, 2014, стр. 637-644 (М51), ISSN 0040-2176.

III Радови саопштени на међународним конференцијама

 1. Mandic-Lukic J., Simic N., Milinkovic B., Hadziefendic N.: Presentation of the Results of Measuring Characteristics of Power Line Installations in the Signals Transmission, XLIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Veliko Trnovo, Bulgaria 2009, pp. 71-77 (М33), ISSN 0957-4174.
 2. Мандић-Лукић Ј., Хаџиефендић Н., Симић Н.: Електроенергетске инсталације као телекомуникациони трансмисиони медијум, XVII ТЕЛФОР, Београд 2009, стр. 443-446 (М33), ISSN 1821-3251.
 3. Костић М., Ђокић Л., Хаџиефендић Н., Костић Н.: Испитивање квалитета осветљења радних места – луксметар није довољан, 7. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 2012, стр. 199-203 (М33), ISBN 978-86-6211-006-0.
 4. Костић Н., Хаџиефендић Н.: Развој уређаја за детекцију редног електричног лука, његова комерцијализација и трансфер нове технологије у индустрији, 13. Међународна конференција Заштите од пожара и експлозије, Нови Сад 2012, стр. 345-354 (М33), ISBN 978-86-6211-037-4.

IV Радови саопштени на домаћим  конференцијама

 1. Шумарац Д., Хаџиефендић Н., Мијић М.: Анализа могућности акустичке детекције електричног лука у нисконапонским  електричним инсталацијама, ЕТРАН, Златибор 1999, стр. 78-85 (М63), ISBN 86-80507-29-9.
 2. Радаковић З., Хаџиефендић Н.: Детектор редног електричног лука, Зборник радова I саветовања у области заштите од пожара, Београд 2008, стр. 123-130 (М63), ISBN 978-86-902601-2-6.
 3. Хаџиефендић Н., Радаковић З., Трифуновић Ј.: Електричне инсталације – чест узрок пожара, Зборник радова I саветовања у области заштите од пожара, Београд 2008, стр. 111-122 (М63), ISBN 978-86-902601-2-6.
 4. Костић М., Хаџиефендић Н., Трифуновић Ј.: Термовизијска детекција и AFCI уређаји, Зборник радова II саветовања у области заштите од пожара, Београд 2013, стр. 25-42  (M61), ISBN 978-86-909119-9-8.
 5. Костић М., Хаџиефендић Н., Даничић С.: Заштита објеката од удара грома: стварна ефикасност штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање, Зборник радова III саветовања у области заштите од пожара, Београд 2013, стр. 73-84 (M61), ISBN 978-86-89747-00-3.
 6. Хаџиефендић Н., Таталовић A., Давидовић М., Вукајловић В., Трифуновић Ј.: Могућност унапређења заштите објеката од пожара инсталирањем компоненти за детекцију редног електричног лука, Зборник радова III саветовања у области заштите од пожара, Београд 2013, стр. 45-66  (M61), ISBN 978-86-89747-00-3.
 7. Хаџиефендић Н., Костић Н., Давидовић М., Таталовић А., Зарев И.: Унапређена методологија за верификацију квалитета нисконапонских електричних инсталација, Пето стручно саветовање у области заштите од пожара, Београд 2015 (M61).
 8. Таталовић А., Давидовић М., Хаџиефендић Н., Костић Н.: Софтвер за верификацију квалитета нисконапоснких електричних инсталација, Пето стручно саветовање у области заштите од пожара, Београд 2015 (M61).
 9. Хаџиефендић Н., Костић Н., Давидовић М.: Кварови у нисконапонским електричним инсталацијама и њихова детекција употребом савремених заштитних компоненти, Друга регионална међународна конференција Примењена заштита и њени трендови, Златибор 2015, стр. 205-215 (М33), ISBN 978-86-80048-03-1 .
 10. Хаџиефендић Н., Костић Н., Давидовић М.: Практична искуства настала верификацијом квалитета нисконапонских електричних инсталација са посебним освртом на заштиту од пожара и електричног удара, Трећа регионална  конференција Примењена заштита и њени трендови, Златибор 2016, стр. 155-169 (М63), ISBN 978-86-80048-05-5 .