Регулација електромоторних погона (13Е013РЕП)

О предмету

Тип предметаИзборни
Фонд часова (П+В+Л)2+2+0.5
ЕСПБ5
Предавања

Рачунске вежбе

Лабораторијске вежбе
доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
мс Стефан Павловић
Дејан Аничић

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

 

Спецификација предмета

Циљ предмета: 

Упознавање студената са значајем регулисаних електромоторних погона, управљачким структурама погона, методама анализе, интеграције неопходне опреме, и избор структуре и параметара регулационог подсистема. Проучавање савремених стратегија управљања и њихова примена у регулисаним погонима.

Исход предмета: 

Познавање суштине и разумевање основних принципа и специфичности регулисаних електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.

Садржај предмета:

  • Увод. Регулисани погон као систем са повратном везом. Оцена квалитета регулисаних погона. Методе анализе. Реализација. Погони са моторима једносмерне струје. Управљање напоном индукта и побудом. Анализа и синтеза. Погони са асинхроним моторима. Погони са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско управљање. Примери реализованих система.
  • Сврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи, стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у фреквентном и временском домену. Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери. Лаб. вежбе: регулисани погони са једносмерним и асинхроним моторима.

Обавештења

Нема нових обавештења.

Литература

  1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011.
  2. Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
  3. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије“
  4. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, …… ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
  5. W. Leonhard: „Control of Electrical Drives“, Springer-Verlag Berlin, 1985.

Испитни рокови

Тренутно нема доступних испитних рокова.