Софтверски алати у електроенергетици (13Е013САЕ)

О предмету

Тип предметаИзборни
Фонд часова (П+В+Л)2+2+0
ЕСПБ5
Предавања
Рачунске вежбе
Лабораторијске вежбе

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

 

Спецификација предмета

Циљ предмета: 

Упознавање студената са наменом, врстом, могућностима и основама примене софтверских алата који се користе у електроенергетици. Оспособљавање студената да самостално користе актуелне програме за обраду и анализу података, као и за израду текстуалне и графичке документације. Оспособљавање студената за припрему и спровођење симулација динамичких система, електричних кола и коришћење програма за нумеричку симулацију. Упознавање студената са софтверима за подешавање параметара и праћење рада софистицираних уређаја који се користе у електроенергетици. Упознавање студената са софтверима за управљање и надзор система и процеса.

Исход предмета: 

Оспособљавање студената за коришћење софтверских алата за припрему техничке документације. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење других софтверских алата (алата за истраживање, развој и аутоматизацију технолошких процеса), који имају примену у електроенергетици.

Садржај предмета:

  • Увод. Кориснички софтвер, лиценце, власнички и слободни софтвер. Основе програма за обраду текста, табеларне прорачуне и презентације – коришћење MS Оffice или OpenOffice пакета. Matlab – Data Acquisition Toolbox, Instrument Control Toolbox. Oсновно о Hardware-in-the-loop симулацији. Основне информације о алатима за генерисање микропроцесорског кода и за симулацију и емулацију дигиталних сигналних процесора (DSP). Пример програма за симулацију електричних кола (Spice), уношење шема, покретање симулације, приказ и анализа резултата. Основне информације о FEM алатима – примена у електроенергетици. Eplan. Намена, могућности. Израда графичке документације (отварање пројекта, уношење елемената, и њихово повезивање), креирање пратећих докумената пројекта (спецификације и листе). Основне информације о програмима за израду техничких цртежа – МS Visio и Autocad – са применом у електроенергетици. Основе програма за подешавање параметара и праћење рада софистицираних уређаја у електроенергетици. Основни начини повезивања, комуникациони протоколи. Програми за управљање и надзор процеса и система – SCADA-e. Могућности (аквизиција података, трендови, дијагностика), ограничења и начини имплементације.
  • Основне радње са програмима Word, Excel и PowerPoint. Приказ припреме једног лабораторијског извештаја, семестралног рада и презентације рада. Демонстрација Matlab Data Acquisition Toolbox- a и Instrument Control Toolbox-а. Примери примене aлатa за генерисање DSP кода, симулацију и емулацију DSP. Spice – Примери симулације електронских направа. Пример примене FEM алата за прорачун споропроменљивог магнетског и електричног поља у електроенергетским уређајима. Eplan – демонстрација могућности, унос информација о пројекту, преглед информација на страни – оквир, табела. Уношење елемената, прелаз са стране на страну, крос-референце елемената и веза. МS Visio и Autocad – Примери израде техничких цртежа. SCADA системи – демонстрација сложених постројења, удаљени приступ, приказ архивираних величина, трендови.

 

Обавештења

Нема нових обавештења.

Литература

  1. Стојковић З., Микуловић Ј., Стојановић З.: Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. David Bailey, Edwin Wright, Practical SCADA for industry, Newnes – Elsevier, 2003.
  3. Корисничка упутства за Matlab Data Acquisition Toolbox и Instrument Control Toolbox, Корисничко упутство за Spice.
  4. Eplan Education for students – Help and manual, EPLAN Software & Service, 2011
  5. Радаковић З., Јовановић, М.: Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд, 1996.

Испитни рокови

Тренутно нема доступних испитних рокова.