Списак тема завршних радова на основним академским студијама

Електричне инсталације и осветљење

Проф. др Миомир Костић

 1. Максималне дозвољене вредности падова напона према важећем IEC стандарду
 2. Одређивање коефицијента једновремености за стамбене објекте
 3. Одређивање коефицијента једновремености за индустријске објекте
 4. Штапна хватаљка са уређајем за рано стартовање – моћан уређај или превара
 5. Полагање ватроотпорних каблова
 6. Заштита стубова и светиљки функционалног јавног осветљења од индиректног додира
 7. Реконструкција или извођење нове инсталације јавног осветљења – избор заснован на анализи постојећег стања
 8. Израда светлотехничке карте града заснована на препоруци CIE 115-2010
 9. Типска решења уличног осветљења
 10. Уређаји и системи за управљање јавним осветљењем
 11. Техно-економско поређење ЛЕД и натријумових светиљки које се користе за улично осветљење

Пројектовање уземљивача,
пројектовање електричних инсталација слабе струје,
енергетска ефикасност зграда

Доц. др Јован Трифуновић

 1. Употреба напредних софтверских алата при пројектовању електричних инсталација
 2. Употреба напредних софтверских алата при пројектовању уземљивача
 3. Стандардне методе прорачуна електричних карактеристика уземљивача у случају употребе додатних материјала за смањење отпорности распростирања
 4. Примена изједначавања потенцијала и уземљења у зградама са уређајима и опремом информационе технологије (СРПС ЕН 50310:2012)
 5. Пројектовање електронских комуникационих мрежа у зградама – компоненте и типична решења
 6. Оптичке телекомуникационе инсталације у зградама – компоненте и њихова примена
 7. Електричне инсталације паметних кућа – компоненте и њихова примена
 8. Енергетске перформансе зграда – Укупна потрошња енергије и дефиниција енергетских разреда (СРПС ЕН 15603:2012)
 9. Енергетске перформансе зграда – Прорачун енергије која се користи за грејање и хлађење простора (СРПС ЕН 13790:2010)
 10. Енергетске перформансе зграда – Енергетски захтеви за осветљењем (СРПС ЕН 15193:2012)
 11. Енергетске перформансе у зградама – Утицај система аутоматског управљања и надзора у зградама (СРПС ЕН 15232:2014)
 12. Управљање системима за загревање у зградама (СРПС ЕН 12098 група стандарда)
 13. Методе прорачуна динамичких топлотних карактеристика зграде и дифузије водене паре кроз елементе зграде
 14. Методе прорачуна добитака топлоте зграде од сунчевог зрачења

Електромоторни погони

Доц. др Милан Бебић, доц. др Лепосава Ристић, Никола Војводић дипл. инж. 

 1. Енергетска ефикасност електромоторног погона напајаног из фреквентног претварача
 2. Испитивање статичких и динамичких карактеристика електромоторног погона са једносмерним мотором напајаним из тиристорског исправљача
 3. Испитивање статичких и динамичких карактеристика електромоторног погона са кавезним асинхроним мотором напајаним из софт-стартера
 4. Испитивање перформанси електромоторног погона са векторски управљаним асинхроним мотором
 5. Примена Matlab Data Acquisition Toolbox-а у анализи рада електромоторних погона
 6. Примена Matlab Instrument Control Toolbox-а у анализи рада електромоторних погона
 7. Преглед и примена софтверских алата за димензионисање и избор компоненти електромоторних погона
 8. Моделовање и анализа рада електромоторног погона у апликацији пумпе
 9. Моделовање и анализа рада електромоторног погона у апликацији трачног транспортера
 10. Моделовање и анализа рада електромоторног погона у апликацији транспортног механизма
 11. Моделовање и анализа рада електромоторног погона у апликацији дизања терета

Регулација електромоторних погона

Доц. др Милан Бебић, доц. др Лепосава Ристић, Никола Војводић дипл. инж. 

 1. Примена напредних техника управљања у регулисаним електромоторним погонима
 2. Електромоторни погон са регулацијом позиције
 3. Примена регулације процесних величина у електромоторним погонима
 4. Примена комуникационих протокола за надгледање и управљање електромоторним погонима
 5. Регулисани електромоторни погони са повећаном енергетском ефикасношћу
 6. Испитивање перформанси електромоторног погона са директном контролом момента асинхроног мотора
 7. Испитивање перформанси електромоторног погона са векторским управљањем
 8. Електромоторни погон са једносмерним мотором са проширеним опсегом регулације брзине
 9. Анализа утицаја регулисаног електромоторног погона на напојну мрежу

Вишемоторни погони

Доц. др Милан Бебић, доц. др Лепосава Ристић, Никола Војводић дипл. инж. 

 1. Расподела оптерећења у вишемоторном погону са еластичном механичком везом погонских вратила
 2. Расподела оптерећења у вишемоторном погону са крутом механичком везом погонских вратила
 3. Синхронизација брзине у вишемоторним погонима
 4. Синхронизација позиције у вишемоторним погонима